Re: Kan sjukhus lämna ut en indvids journaler direkt till socialtjänsten?

Tack för ert tydliga svar. https://soctanter.malmo.se/fraga/9920

Var kan man läsa om detta? Vilka lagparagrafer är det som reglerar Socialtjänstens rätt att begära ut en individs sjukjournaler utan personens medgivande?

Undrande

Kommentarer

Hej!

Av 11 kap. 2 § första stycket Socialtjänstlagen (SoL) framgår att om socialnämnden , vid en utredning, behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd får nämnden för bedömningen av behovet av insatser, konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som behövs. För sakkunniga och referenspersoner som omfattas av anmälningsskyldighet enligt 14 kap. 1 § SoL gäller också uppgiftsskyldighet (14 kap. 1 § tredje stycket SoL).

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) reglerar i 25 kap. “Sekretess till skydd för enskilda i verksamhet som avser hälso- och sjukvården. 25 kap. 12 § OSL reglerar överlämnande mellan myndigheter.

Med vänlig hälsning

Soctanterna

Soctanter