Leder hjälpsökan alltid till orosanmälan?

Jag funderar på den här frågan och svaret ni gav: https://soctanter.malmo.se/fraga/9076

Betyder det alltså att en förälder (med minderåriga barn) som vill ha hjälp av en professionell person, alltid kommer att få en orosanmälan till socialtjänsten i samband med att hen söker hjälp och stöd inom vården?

Är det alltså likhetstecken mellan att söka hjälp för egen del, och att det alltid kommer skickas en orosanmälan till socialtjänsten då, om personen har minderåriga barn?

Förälder söker hjälp att hantera sitt alkoholbruk = orosanmälan gällande barnen skickas till socialtjänsten ?

Undrar

Kommentarer

Hej!

Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga så som skola, hälso- och sjukvård och tandvård är enligt lag skyldiga att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

Den fråga du refererar till gäller en person som söker hjälp inom vården för sin alkoholkonsumtion vilket föranleder att anmälningsskyldig personal fattar misstanke om att personens barn kan fara illa. Det är därefter socialtjänstens uppgift att utreda situationen vidare.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter