LVU i praktiken

Hej! Jag läste den här frågan https://soctanter.malmo.se/fraga/8377

Det var många följdfrågor som dök upp för mig:

Hur ser praxis ut för Förvaltningsrätten när det gäller att fastslå Socialtjänstens ansökan? Brukar de förlita sig på Socialtjänstens utredning och slutsatser rakt av, eller gör de egna fördjupade analyser innan de fattar sitt beslut?

Ett fastställd omhändertagande ska omprövas var 6:e månad, och barnet/ungdomen och föräldrarna ska få säga sin mening och bli lyssnad på och tagen på allvar, skriver ni (om jag tolkat svaret rätt).

Hur ser det ut i verkligheten? Har socialtjänsten resurser att göra dessa utredningar var 6:e månad?

Känner barnen/ungdomarna och föräldrarna att deras röst blir hörda i dessa utredningar?

Det ska också finnas en utredningsplan. Görs den här utredningsplanen i samarbete med barnet/familjen?

Hur säkerställer socialtjänsten att barnet/familjen förstår innehållet i utredningsplanen?

Hur säkerställer socialtjänsten att handläggaren/utredaren förstår barnets/familjens synpunkter?

Hur ser detta ut överlag i Sverige?
Finns det någon statistik och forskning som belyser detta?

Fundersam

Kommentarer

Hej!

Du har många frågor om hur LVU används och tillämpas i Sverige. Vi ska försöka att svara på hur handläggningen utifrån lagar och riktlinjer ska se ut.

När socialtjänsten lämnar in en ansökan om vård enligt LVU bifogar socialsekreterarna den utredning de gjort där deras bedömning av barnets situation framkommer. Efter ansökan håller förvaltningsrätten en muntlig förhandling där alla parter i ärendet får möjlighet att framföra sin talan. Efter denna förhandling gör Förvaltningsrätten en egen bedömning av situationen och fattar beslut om vård enligt LVU ska ske. Vid omedelbara omhändertaganden ser processen lite annorlunda ut.

Mer om förvaltningsrättens arbete med LVU kan du läsa om här https://www.domstol.se/amnen/tvangsvard/vard-av-unga-lvu/

När det kommer till omprövning av vården ser processen olika ut beroende på om barnet vårdas på grund av miljön/omständigheter runt barnet (2§ LVU) eller på grund av eget beteende (3§ LVU).

Vid omprövning av 2§ LVU ska vårdbehovet övervägas men om inga nya omständigheter framkommit behöver socialtjänsten inte öppna en ny utredning. Vid omprövning av vård enligt 3§ LVU ska socialsekreteraren inleda en ny utredning.

Vård enligt LVU måste enligt lag, 13 § LVU, övervägas och om detta inte sker upphör vården. Socialtjänsten är alltså skyldiga att göra en ny bedömning utefter rådande förhållanden minst var sjätte månad, om inte vårdbehov finns vid denna nya bedömning så ska vården inte fortsätta.

I allmänhet utformas utredningsplanen i samråd med familjen. Undantag finns när familjen inte vill samarbeta med socialtjänsten, då utformas planen främst av socialtjänsten. Det ska framgå i utredningsplanen vem som har utformat den och om familjen har varit delaktig eller inte.

När det kommer till att säkerhetsställa huruvida familjen och socialtjänsten har förstått varandra ser riktlinjerna olika ut från kommun till kommun. Generellt kan man säga att det närvarar en tolk vid samtal där det riskerar att bli språkhinder och att socialtjänsten när det finns behov återupprepar det familjen sagt för att säkerhetsställa att man uppfattat korrekt.

Har familjen svårt att förstå vad som står i en utredning eller i ett beslut kan de vända sig till sin socialsekreterare för att få beslutet förklarat.

Slutligen kan vi informera om att placering av barn enligt både Socialtjänstlagen och LVU är något som Statistiska Centralbyrån kontinuerligt för statistik på. Ungefär 30 000 barn placeras utanför hemmet varje år där majoriteten av placeringarna är frivilliga. När det gäller forskning pågår det ständigt aktuella projekt som ämnar till att undersöka hur situationen för placerade barn är och kan förbättras. Ett exempel på en pågående studie som rör placerade barn är “En trygg bas - en studie för att stärka små placerade barns psykiska hälsoutveckling” vid Socialhögskolan på Lunds universitet.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor. Är du intresserad av att läsa mer fördjupande, akademisk text om ämnet rekommenderar vi Socialstyrelsens handbok för LVU som du hittar på följande länk https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelk...

Vänligen

Soctanterna

Soctanter