Varför används LVU så effektivt i dagens Sverige?

Hej. Hur kan det komma sig att LVU missbrukas ? Är det för att kommunen vill ha mer pengar från staten? Det har dubblats av LVU omhändertaganden än ex år 2020. Kan det vara att staten vill ha ”ordentligt” folk i framtiden, dvs den barnaskaran som har LVU i detta nu.
Jag har hört de mest dummaste ursäkterna de ha för att sätta LVU, fruktansvärt. Använd lagarna på rätt sätt, o ha er forskning i bakhuvudet, men lägg inte in det i era utredningar för att ”anta”. Varje individ och utredning är unik. Socialtjänsten idag är inte så som den borde vara.

Arg

Kommentarer

Hej!

Du har flera synpunkter kring hur socialtjänsten hanterar LVU ( Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) ärenden och på vilka grunder barn omhändertas.

När socialtjänsten ansöker om att ett barn ska omhändertas enligt LVU är det förvaltningsrätten som bestämmer om ansökan ska fastslås eller inte. Vid tillfället tilldelas juridiska ombud både till barnet samt vårdnadshavare som ska föra deras talan i rätten.

Om förvaltningsrätten fastlår omhändertagandet ska det omprövas av socialnämnden var 6:e månad, där både barnet och vårdnadshavare har rätt att föra sin talan till socialnämnden om det är så att någon part inte är enig med socialtjänstens förslag till tex fortsatt vård enligt LVU.

Under utredningstiden ska det finnas utredningsplaner som beskriver vad som ska utredas för att det ska vara tydligt för alla berörda vad som utreds, när, hur och var.

När socialtjänstens utredning är färdigställd och insatser beviljats ska det även finnas en målbeskrivning om vad som ska vara uppfyllt för att vården ska upphöra.

LVU ska alltså tillämpas först när det visar sig att det inte går att få samtycke till den vård som är behövlig för den unge. Med behövlig vård avses att hela den planerade vården ska kunna genomföras, både på kort och lång sikt. Socialnämnden har inte bara en befogenhet att ingripa till den unges skydd, utan även ett ansvar då frivilliga åtgärder inte är möjliga.

Kommunen har kostnadsansvaret för sina placeringar på institutionerna men staten tillhandhåller LVU platser till kommunerna. Kommunerna får således inga pengar från staten.

Vi kan inte uttala oss i enskilda ärenden utan har gett mer generell information. Om någon är missnöjd med handläggningen av ett ärende kan IVO ( Inspektionen för Vård och Omsorg ) kontaktas eller handläggarens chef.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter