Besöka släkt eller vänner i annan kommun 2

Hej!

Tack för ert svar: https://soctanter.malmo.se/fraga/7268

Att stå till arbetsmarknadens förfogande idag begränsas ju inte av att fysiskt befinna sig inom en viss geografisk plats.

De flesta människor har en dator och en telefon, och det går utmärkt att befinna sig långt borta, så länge man kan avbryta vistelsen för att åka hem och gå på en anställningsintervju eller börja en praktik t.ex.

Nu i tider av corona är ju också det mesta av alla åtaganden omvandlat till distansträffar. Man träffas via skype eller facetime och dylikt.

Finns det verkligen något speciellt lagrum som säger att man måste vistas inom kommunens gränser hela tiden, när man uppbär ekonomiskt bistånd? Räcker det inte med att man stadigvarande bor på orten?

Det viktiga borde ju vara att man sköter alla sina åtaganden korrekt. Inte att man befinner sig på en viss ort, så länge man befinner sig i Sverige.

Att söka gemenskap med släkt och vänner är viktigt, för att människor ska orka med i en svår situation, och det verkar omänskligt att inte få röra sig fritt i Sverige bara för att man är beroende av ekonomiskt bistånd.

Det verkar inte bara omänskligt, det verkar också gå stick i stäv med socialtjänstlagens portalparagraf:

"SOL 1kap. 1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet."

Var i lagen står det att en individ inte får vistas utanför hemkommunen för att uppbära ekonomiskt bistånd? Vilka paragrafer, riktlinjer och förarbeten säger uttryckligen detta?

Fundersam

Kommentarer

Hej!
Nu sätter vi punkt för denna diskussion från soctanternas sida och hänvisar dig till din egen socialsekreterare som kan ge dig ett individuellt svar på just dina frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter