Besöka släkt eller vänner i annan kommun

Hej Soctanter!

Ni svarar i en fråga:

"Generellt sett så gäller att du ska befinna dig i kommunen där du ansöker om försörjningsstöd men att undantag kan göras utifrån en individuell prövning."

https://soctanter.malmo.se/fraga/7262

Stämmer det verkligen? Har folk inte rätt att besöka vänner och bekanta på en annan ort i Sverige under några dagar, om man sköter sina åtaganden via datorn?

Gäller inte samma rörlighet för den som får ekonomiskt bistånd, som för den som är sjukskriven t.ex.? Eller en pensionär? Eller arbetssökande med a-kassa? Eller någon annan bidragstagare?

Kan det verkligen vara rätt och rimligt att en person inte får söka gemenskap med släkt eller vänner på en annan ort några dagar eller någon vecka? Var i socialtjänstlagen kan man läsa det?

Hänvisa gärna till aktuellt lagrum.

Fundersam

Kommentarer

Hej!
Som vi skriver så kan du om du har en planering med din socialsekreterare få åka någonstans under en begränsad period men att vi inte kan uttala oss om; om just du utifrån din situation har rätt att åka iväg.

Det gäller inte samma regler om du uppbär försörjningsstöd, som om du uppbär andra ersättningar. Till exempel en sjukskrivning av en läkare som ger dig rätt till sjukersättning av Försäkringskassan, förutsätter inte att du är hemmavarande och står till arbetsmarknadens förfogande.

De lagrum som reglerar försörjningsstöd finns i Stöd för handläggning av ekonomiskt bistånd ska läsas i följande ordning:

1. Socialtjänstlagen (2001:453)6 och annan relevant lagstiftning
2. Rättspraxis
3. Socialstyrelsens Allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1)7
4. Socialstyrelsens Ekonomiskt bistånd, Handbok för socialtjänsten och av Socialstyrelsen i övrigt utgivet stöd för handläggning.
5. Riktlinjer antagna av arbetsmarknads- och socialnämnden.

Om du vill veta vad som gäller i just din kommun hänvisar vi dig till din socialtjänst för vidare diskussion.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter