Svar: Anmälan mot socialen.

Hej!
https://soctanter.malmo.se/fraga/5498
Det är mycket enkelt, nej Socialtjänsten får inte sätta diagnoser eller säga att du är sjuk om det inte finns papper på det. Tyvärr förekommer det.

Om socialen bryter mot lagen då kan det vara en god idé att du kontaktar ett juridisk ombud som för din talan. Om inte de ekonomiska resurserna finns för det då kan det hjälpa med att du påtalar att du spelar in alla möten och begär ut dokumentation efter varje samtal så du inte ger dom utrymme för godtycklighet.

GRANSKA DIN EGEN UTREDNING!
Kontrollera vilka källor som finns. Andrahandskällor är ofta inte tillförlitliga.

Används osäkerhetsmarkörer? T ex ger intryck av, tyder på, förefaller, synes…

Glidning innebär en betydelseförändring av uppgifter, t e x att det som först i utredningen framställs med viss tveksamhet eller försiktighet, längre fram blir en etablerad sanning.
T ex att du kanske först sa att du mår lite dåligt för att sedan bli psykiskt sjuk.

I utredningar inom socialtjänsten är oftast väsentligt att personers resurser förs in i utredningen. Finns det? Förmodligen inte.

Finns det alternativa tolkningshypoteser?
Handläggaren kanske har tolkat dig som psykiskt sjuk, har de uteslutit andra tolkningar som att vara nervös eller stressad....

Socialen har redan en Huvudhypotes när utredning startas. Ett överdrivet sökande efter bekräftelse på hypotesen, att man så att säga finner det man söker efter, kallas confirmation bias. Tyvärr väldigt vanligt hos Socialens utredningar. Tyvärr....

En utredning kan innehålla utredarens tolkningar av materialet. Vad som är viktigt är att tolkningarna skiljs i texten från de konkreta observationerna. Skilj alltså på observation/fakta och tolkning/värdering. Det skall vara tydligt vad som är utredarens tolkning. Tolkningen måste också givetvis ha sin grund i fakta och får således ej fritt fabuleras ihop. Att skriva att en person kom in i rummet och uppträdde aggressivt, är en tolkning. Vad är observationen?

Att skriva att ett barn inte ”knyter an” till modern, är en tolkning. Vad är observationen?

Återigen en viktig fråga är: Finns det alternativa tolkningar? Innan utredaren bestämmer sig för vilken tolkning/bedömning som är den mot bakgrund av faktamaterialet mest troliga, måste utredaren ha visat att hen sett och har förstått att det kan finnas olika alternativa tolkningar till ett beteende. Detta måste utredaren konkret visa i texten genom att räkna upp, lista, de alternativa tolkningsmöjligheter som står till buds. Gör inte utredaren detta begår hen det klassiska tankefelet imperfecta enumeratio: ofullständig uppräkning /av alternativa tolkningsmöjligheter.

Ibland kan läsas att utredaren ”känner oro” för en klient eller för ett barns situation. Huruvida utredaren är orolig eller inte, är emellertid irrelevant för de beslut som fattas. Beslut om att inleda utredning eller omhänderta barn skall inte fattas utifrån att utredaren känner sig orolig, utan p g a faktiska omständigheter.

Den juridiska grunden för myndigheters utredningar finns i grundlagen. I 1 kap 9 § Regeringsformen talas om att myndighetsutövning skall kännetecknas av ”saklighet och opartiskhet”. Utredaren påverkas ofta känslomässigt av den hen utreder, och utsätts ibland för påtryckningar under utredningens gång av olika intressenter.

Genom att läsa en utredning kritiskt kan man, på samma sätt som med en historisk skildring, relativt snabbt se om det finns en tendens i framställningen. Utredaren eller historikern försöker ensidigt belägga en tes. Man ser att alla tolkningar drar åt samma håll, utredaren har inte försökt att argumentera emot sina hypoteser osv. Även när det är till synes uppenbart att en person är mördare och kanske till och med har erkänt själv, brukar det finnas omständigheter som talar emot. Lyfts inte detta fram är utredningen tendentiös och confirmation bias kan misstänkas.

Det är viktigt att skaffa sig kunskap, lära sig spelreglerna innan tåget skenar iväg. Det är så du återtar kontrollen.

Många utredare har inte basala kunskaper om utredningsmetodiken, de följer sin bibel BBiC som de tror är metodiken men den förklarar VAD som ska utredas inte HUR.

LYCKA TILL DÄR UTE :)

Zorro Zellner

Kommentarer

Hej

Soctanter på nätet är en allmän rådgivningstjänst dit man kan vända sig för att ställa frågor som har med social problematik att göra. Vi kan ge generella svar och försöker att hänvisa vidare om man har ett intresse av att läsa mer kring ämnet.

Den senaste tiden har vi fått flera liknande frågor som handlar om ett missnöje kring socialtjänstens bemötande. Vi har i våra svar gett tydlig information om hur man kan gå vidare om man anser sig ha fått ett felaktigt beslut, dvs genom att överklaga ett beslut eller vända sig till Malmö stads klagomålshantering. Vi har också informerat om att man kan vända sig till IVO, inspektionen för vård och omsorg, om man känner sig felaktigt bemött. Genom att lämna klagomål och synpunkter på rätt ställe kan man också uppnå en förändring, vilket vi tänker är viktigt.

I vissa fall redigerar vi frågor dels för att garantera våra användares anonymitet men också för att ta bort länkar som frågeställare har lagt till. Detta eftersom vi inte kan stå som ansvariga för de länkar som annars skulle publiceras på vårt forum.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter