Fondmedel?

Hej

Jag har under vårterminen studerat och fått min inkomst från ett stipendie som betalats ut månadsvis.

Stiftelsen beviljade stipendiet för studier, vilket framgår tydligt i deras beviljade då jag fick beviljat av stiftelsen då jag inte har fler veckor med studielån från csn samt två minderåriga barn.

Nu har jag blivit sjukskriven och kommer eventuellt behöva söka ekonomiskt bistånd. Kommer stipendiet att räknas som inkomst?

För om jag förstått det rätt så ska inte stipendier/ bidrag från en fond som ska gå till ett specifikt syfte räknas som inkomst om man söker ekonomiskt bistånd? Stipendiet har motsvarat vad man som vuxen student får genom csn för heltidsstudier ska tilläggas och kommer inte fortsätta att betalas ut pga sjukskrivning.

B

B

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du hamnat i en svår ekonomisk situation.

Om du inte har andra inkomster eller tillgångar skall du självklart ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten. Socialnämnden bör vid bedömningen av behovet av ekonomiskt bistånd räkna med hushållets samtliga faktiska inkomster. Däri kan det stipendier som du erhållit ligga. Samtidigt sägs det i SOSFS 2013:1 s 20 att vissa faktiska inkomster bör socialnämnden inte räkna med. Sådana inkomster är t.ex. vissa stipendier eller fondmedel som är avsedda för visst ändamål som extra tillägg till studiestöd.

Du har alltid rätt att göra en ansökan och få den prövad. Socialtjänsten kommer då informera dig om de handlingar som du måste lämna in för att de skall kunna utreda din ekonomiska situation. Socialnämnden skall fatta ett beslut i ärendet som du har rätt att överklaga till förvaltningsrätten om beslutet går dig emot.

Tyvärr kan vi inte svara dig mer precist än så.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter