Hur mycket pengar får man spara på barnsparkonto?

Hej
Jag undrar hur mycket pengar jag som barn får ha sparat på fondkonto sammanlagt?

dino

Kommentarer

Hej

Du undrar hur mycket pengar du får har sparat på ditt fondkonto. Det finns inga regler för hur mycket ett barn få ha sparat på sina olika konton men om du undrar för att din familj uppbär försörjningsstöd gäller följande:

När det gäller barns tillgångar gäller att barn aldrig är försörjningsskyldiga gentemot sina föräldrar.

Vid prövningen av ekonomiskt bistånd har barns tillgångar i en del fall inverkat negativt på föräldrars rätt till ekonomiskt bistånd. Föräldrar har nekats bistånd med hänvisning till barnets tillgångar. Behovet har då ansetts helt eller delvis kunna tillgodoses på annat sätt, eftersom föräldrarna haft möjlighet att förfoga över barnets tillgång.

Socialnämnden bör kunna räkna av ett barns eller en skolungdoms tillgångar eller inkomster av kapital mot barnets del i familjens kostnader inklusive boendekostnaden. Barn bör dock kunna ha sparade medel upp till 15 procent av basbeloppet (prisbasbelopp 2023 52 500 kronor) utan att det vid ansökningstillfället påverkar föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd för barnet. 2021 är 15% av basbeloppet 7875 kronor.

Om ett barn har tillgångar som föräldrarna inte kan förfoga över, bör det inte påverka föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd för barnet. Detta gäller t.ex. bankmedel som står under överförmyndarens kontroll, om överförmyndaren inte ger sitt samtycke till uttag. Det görs alltid en individuell bedömning i det enskilda fallet.

Det är inte alltid lätt att förstå hur socialtjänsten beräknar försörjningsstödet. Vårt råd är att du pratar med din socialsekreterare speciellt när det gäller dina barns tillgångar.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter