Får ni en tankeställare?

Tidigare i veckan kom en skrämmande rapport från IVO gällande att tjejer utsätts för systematiskt övervåld och kränkningar samt ibland sexuella övergrepp inne på SiS. Från personalens sida.

Rapporten har fått stor uppmärksamhet och socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall har uttalat sig kraftfullt i media och sagt att det "är nog nu". Samt att Regeringen nu ska se över SiS uppdrag.

Nu undrar jag om ni inom Malmö Socialtjänst tagit del av rapporten och om ni får er en tankeställare när gäller placeringar till SiS?
Inser ni vilket helvete ni skickar minderåriga flickor till eller fortsätter ni som vanligt?

ramona
2023-01-13 13:39

Hej!

Socialtjänsten skall bedriva verksamhet med kvalitet. Det innebär bland annat att utforma insatser och verksamheter utifrån bästa tillgängliga kunskap som hämtas från forskning, från den enskilde och från evidensbaserad praktik. Socialtjänsten tar del av och tillämpar ny kunskap och forskning löpande. Målet är att varje individ ska få den insats som är mest lämpad för just honom eller henne. I en evidensbaserad praktik ingår också att kontinuerligt följa upp arbetet, både på individ- och verksamhetsnivå med syftet att hela tiden förbättra och utveckla arbetet. Socialtjänsten tar därför fortlöpande del av publikationer, lagändringar och forskning.

Av de ca 1000 ungdomar i Sverige som årligen vårdas på Statens institutionsstyrelse (SiS) görs en grundlig övervägning om denna placering är lämplig och nödvändig utifrån den problematik som finns. Att dessa missförhållanden nu framkommer och lyfts såsom rapporten belyser är viktigt för att kunna förändra och säkerställa en trygg och säker vård. I IVO:s rapport har det bland annat framkommit ett samband mellan allvarliga brister på boendena och personalens kompetens. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är den myndighet som har till uppdrag att utöva tillsyn över bland annat socialtjänsten och SiS. Om det framkommer missförhållanden, som nu gjorts, skall dessa avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål.

Vänligen

Soctanterna