Drogtestas

Hej! Jag e en pappa med gemensam vårdnad till en pojk . Jag åkte på ett drogtest på jobbet sen har jag vid många tillfällen både på jobbet o på socialen visat negativa test . Nu fortsätter detta o jag ska gå varje måndag och 1 obestämd tid i veckan även den helgen jag inte träffar mitt barn . Jag e ingen missbrukare tycker detta e extremt jag har ju ett jobb o sköta . Jag tycker i samband med umgänget absolut men inte annars kan dom begära detta? Känns som jag erkänner missbruk i så fall?

Frågande
2022-12-29 21:52

Hej!

Vi uppfattar att ditt barn är aktuell på socialtjänsten och du får lämna drogtest regelbundet, varje månad på obestämd tid. Vi på soctanterna kan inte uttala oss i enskilda ärenden utan vi besvarar frågorna generellt och utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer.

Om det har kommit till socialtjänstens kännedom att barn riskerar att fara illa behöver detta utredas för att säkerställa att lämpliga insatser sätts in om det behövs så att familjer får rätt stöd. Du skriver att socialtjänsten kräver att du lämnar drogtest. I själva verket finns inte något reglerat i lagstiftningen om att socialtjänsten kan tvinga någon att lämna drogtester. Frågan har tidigare avgjorts i flera domstolar och praxis bekräftar främst att ett umgänge inte kan vara villkorat med drogtest.

Däremot kan vägran tolkas som att föräldern inte medverkar i utredningen, alternativt att socialtjänsten inte kan utesluta att barnet far illa eller påverkas negativt av en förälders droganvändande. Det innebär dock inte att drogtester skall lämnas på obestämd tid. Du skriver dessutom att du upprepade gånger lämnat negativa drogtest. Du bör därför tala med handläggaren i ärendet om planeringen framöver, hur länge är det tänkt att du ska lämna drogtest. Det som kan påverka är uppgifternas karaktär, barnets ålder eller om det finns tidigare dokumenterade uppgifter om förälderns missbruk.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soctanterna