Utredning

Hej,

Jag har en bekant som ofta skolan orosanmäler pga "barnen har sagt någonting", soc inleder utredning och varje gång bevisas det att barnet inte far illa!
Vad kan familjen göra för att stoppa denna vansinne? Dom känner sig trakasserad förföljd , särkilt pappan!
Mvh Arti

Arti

Kommentarer

Hej!

Vi uppfattar att skolan har gjort flera orosanmälningar utifrån det att din bekants barn har sagt saker i skolan som väckt pedagogernas oro.

En orosanmälan kan upplevas som kränkande och väcka mycket känslor och oro varför det är viktigt att veta varför en anmälan görs.

Kort kan sägas att alla som arbetar i en verksamhet som berör barn under 18 år är skyldiga enligt lag att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Det kallas anmälningsplikt (Socialtjänstlagen 14 kap 1§). Det räcker med att den som har anmälningsplikt har en misstanke om att barnet fara illa, därefter är det socialtjänsten som ska utreda barnets situation och bedöma om barnet behöver stöd eller skydd.

Anmälningsskyldigheten har lagstadgats i syfte att minimera risken för att uppgifter om att barn far illa eller riskerar fara illa ej kommer till socialtjänstens kännedom.

Du beskriver att föräldrarna känner sig trakasserade och förföljda vilket såklart inte är bra. Samtidigt behöver skolan agera på det barnet säger och socialtjänsten lika så. När anmälningsskyldig gör en anmälan till socialtjänsten finns alltid möjlighet att bjuda in anmälaren till första mötet. Kanske kan det vara till hjälp för att skaffa förståelse. Vi råder även din bekant att prata med socialtjänsten om sina tankar kring situationen.

Socialtjänsten erjbuder även öppna insatser, alltså insatser som ej är kopplade till bistånd dvs beslut från socialtjänsten, till stöd för föräldrar. Information om detta finner man på Malmö stads hemsida www.malmo.se de kan även prata med socialsekreteraren och få vägledning.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga

Vänligen

Soctanterna

Soctanter