Psykisk ohälsa hos mamma till barnbarn.

Hej.
Är intresserad över varför socialtjänster i olika kommuner inte samarbetar när det gäller manipulativ och narcisstisk (psykisk ohälsa) mamma.
Socialtjänst i olika kommuner skulle om de sammarbetade få fullständig helhet att se det alla andra ser o våra barnbarn vara skyddad.
Dessutom ger socilatjänst i vår kommun besked att vi ska ta hand om oss o socialtjänst i annan kommun får ordna det.
Mamman till våra barnbarn har så svår sjukdom att när hon lyckats göra vårt eget barn medberoende i sin egen sjukdom.
Fått tagit det fruktansvärda beslutet att för vårt barn som pga mamman med psykiskohälsa använder vårt barn o våra barnbarn som verktyg.
Varför samarbetar inte socialtjänst i olika kommuner?

Mamma till våra barnbarn lider av psykisk ohälsa
2022-09-14 15:10

Hej!

Du uttrycker oro för era barnbarn utifrån psykisk ohälsa hos barnens moder. Vidare tolkar vi som att du inte är nöjd med socialtjänstens handläggningssätt samt undrar varför kommunerna inte samarbetar med varandra.

Psykisk ohälsa i sig är en riskfaktor för barn men det behöver inte i sig påverka föräldraförmågan i den utsträckning att socialtjänsten behöver agera. Det är viktigt att titta på hur den psykiska ohälsan påverkar barnet och utifrån detta bedöma barnets behov av skydd och stöd.

Det framgår inte av det du skriver på vilket sätt barnen är aktuella i två olika kommuner. VI kan exempelvis utgå ifrån att det gäller en vårdnadstvist där barnets hemkommun ska utreda barnets situation utifrån det familjerättsliga. Om föräldrarna bor i olika kommuner kommer socialtjänsten/familjerätten i de båda kommunerna att samarbeta för att utredningen genomförs. Om det gäller utredning utifrån oro att barn far illa kommer barnets hemkommun att göra utredningen. Om barnet har bott i en annan kommun tidigare kan det även bli aktuellt att kommunen som utreder begär uppgifter från den kommun barnet varit folkbokförd i tidigare. Det är dock viktigt att den nya kommunen gör sin egen bedömning och inte enbart utgår ifrån tidigare kommuns bedömning/beslut. Utredaren måste alltid utgå ifrån nuvarande situation och inte fatta beslut utifrån uppgifter som är äldre även om detta självklart kan ge en helhetsbild och vara till fördel för barnet.

Du skriver att barnens mamma är så svårt sjuk att det allvarligt påverkar barnen och att de är i behov av socialtjänstens insatser. Du beskriver att du känner stor oro för dina barnbarn och du har kanske redan gjort anmälningar till socialtjänsten. Du kan självfallet anmäla igen till socialtjänsten om din oro fortsätter att vara hög.

Genom att en förälder får eller är villig att ta emot hjälp och stöd för sina svårigheter kan detta leda till att barnet inte i lika hög utsträckning drabbas av förälderns psykiska ohälsa. Naturligtvis är det olika från individ till individ, vilka bekymmer som finns samt allvarlighetsgraden. Det finns flera aspekter som vägs in, exempelvis om det finns ett nätverk som kan anses vara en resurs för barnet, om barnets förskole-/skolgång fungerar o s v.

Att ni som mor/farföräldrar finns och ser att era barnbarn är i behov av hjälp och kämpar för dem kan vara en stor skyddsfaktor. Att barnen vet att ni fortsätter vara där och ser dem kan betyda mycket för att stärka deras känsla av trygghet.

I kontakt med socialtjänsten i er kommun finns möjlighet att ställa vidare frågor kring det du undrar över och framföra dina tankar om just vikten av samarbete mellan inblandade kommuner.

Vänligen
Soctanterna