Söka insatser för familj

Hej,

I en utredning enligt BBIC utifrån oro för barn i en familj där det förekommer psykisk ohälsa hos en förälder har just den psykiska ohälsan tagits upp som riskfaktor då det under psykotiska episoder förekommer icke-fysiskt våld. En riskfaktor som tagits upp är också att den psykotiska perioden inneburit mycket stress för familjen vilket ger ökad risk för mer psykisk ohälsa.

Utifrån detta har familjen ansökt om insatser i form av familjebehandling i hemmet, hjälp att hantera de våldsamma impulserna utifrån den psykiska ohälsan inom reglerna för våld i nära relationer.

Utredarna har inte tillåtit familjen att ansöka om dessa insatser då de anser att det rör en vuxen person och därför har inte barn- och familjeenheten något med det att göra? Borde det inte tillhöra familjeenheten då den psykiska ohälsan påverkar föräldraskapet, omsorgsförmågan och barnen, eller hur ser uppdelningen egentligen ut?

Nästa fråga är att när man pratar med vuxenenheten/öppenvården blir det avslag på dessa insatser för att de tar enbart hänsyn till att det rör en vuxen person och inte i förhållande att till att den personen har familj och barn.

Det låter väldigt orimligt att fastslå riskfaktorer men sedan neka till insatser?

H

Kommentarer

Hej!

När en anmälan görs angående oro för att ett barn kan fara illa på ett eller annat sätt skall en förhandsbedömning göras av socialtjänsten om utredning skall inledas eller ej. I BBIC-dokumentet där socialtjänsten dokumenterar det som framkommer i anmälan skall också en bedömning göras om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. Om det förekommer fysiskt eller psykiskt våld i familjen skall utredning öppnas på barnet eller den unga. Vilket stöd eller hjälp den unge kan vara i behov av skall framkomma i utredningen.

Om familjen har ansökt om vissa stödinsatser är socialtjänsten också skyldig att öppna utredning och ta ställning till och fatta beslut om bistånd eller avslag på ansökan. Socialtjänsten kan aldrig förvägra en enskilds rätt att göra en ansökan. Vid avslag kan familjen överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Socialsekreteraren skall informera om hur en överklagan går till.

Hur kommunen valt att organisera sin socialtjänst skall aldrig motarbeta den enskildes möjlighet till att ansöka om stöd och hjälp. Hänsyn till barnets bästa skall alltid beaktas oavsett det inkommer anmälan eller ansökan till en vuxenenhet eller barn & familjeenhet.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter