Oanmält hembesök

Hej, får socialtjänsten göra oanmälda hembesök när det kommer in en orosanmälan på ett barn och barnet i fråga inte är hemma? Eller egentligen över huvud taget?

Om dom får, när får dom och av vilken anledning?

Mvh// jag

Jag
2022-06-16 10:42

Hej!

Vi förstår att det kan kännas olustigt med oanmälda hembesök.

Socialtjänsten kan i vissa ärenden ha ett befogat intresse av att få göra ett hembesök i någons bostad för att kunna bilda sig en uppfattning om vilka hjälpbehov som föreligger och i vad mån den enskilde har rätt till bistånd från socialnämnden. Regleras i Socialtjänstlagens 11 kap 2 §.

Socialtjänsten bör dock vidtala den som det berör och informera om syftet med hembesöket och när det ska ske. Vidare bör också den det berör ge sitt samtycke till besöket. Om personen inte samtycker till ett hembesök ska detta respekteras. Oanmälda hembesök ska endast ske om det finns misstanke om att någon far illa.

Socialtjänstens verksamhet ska dock bygga på respekt för människors integritet. I detta ligger bland annat att socialnämnden måste väga de intrång i den personliga integriteten som en åtgärd från nämndens sida medför mot de intressen som myndigheten har att tillgodose.

Vi hoppas du är nöjd med vårt svar

Vänligen

Soctanterna