Vart kan jag vända mig

Hej jag har försökt allt att få tag i akut peng.... jag har sökt ekonimskt bistånd men får ingen hjälp. Dom avslår den

Orolig över hur de slutar

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att du ansökt om ekonomiskt bistånd men fått avslag, även gällande nöd. Socialtjänsten har gjort bedömning att du inte är berättigad bistånd. Av avslagsbeslutet skall det framgå varför socialtjänsten gjort denna bedömning. Om du anser att beslutet är felaktigt kan du överklaga beslutet. Detta skall du göra inom två veckor från det att du fått ditt beslut.

Vi föreslår att du pratar med din ekonomihandläggare så att du förstår vilka kriterier som finns för att beviljas ekonomiskt bistånd samt vad som påverkar dina möjligheter att beviljas bistånd.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter