Vem ansvarar för barnen??

Hej!
Om det redan finns oro, utredning & familjerådslag, nyss inkommen info om ny utredning, men denna gång kring fysisk misshandel mot barnen. Vad kan förälder kräva av kommunen? Vilka rättigheter finns? Hur skyddar vi barnen?

Kärlek

Kommentarer

Hej!

Om det inkommit en anmälan till socialtjänsten om att ett barn utsätts för fysisk misshandel har socialtjänsten en skyldighet att utreda barnets hemförhållanden. Socialtjänsten skall redan vid anmälningstillfället göra en skyddsbedömning och tillse att barnet får det skydd det är i behov av för att undgå vidare misshandel. Vad detta skydd består i kan variera i de individuella fallen. Om det blir tal om placering av barnet utanför det egna hemmet måste vårdnadshavare ge sitt medgivande till sådan placering enligt socialtjänstlagen SoL. Skulle vårdnadshavare motsätta sig en sådan placering kan barnet bli omhändertagen mot vårdnadshavares vilja enligt “Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga” LVU.

Ett barn skall aldrig behöva utstå våld från närstående. Ett barn har alltid rätt till trygga och säkra uppväxtvillkor.

Vänligen

soctanterna

Soctanter