Orolig syster

Hej! Jag har en bror som missbrukar och blir psykotisk i perioder. Han åker in och ut från psyk men det blir aldrig någon vårdplan eller behandlingshem för honom. Nu har han varit utagerande och misshandlat familjemedlemmar samt slagit till en utomstående på stan. Vi är så rädda att något mer händer. Socialtjänsten tycker att psykiatrin ska besluta om LPT vilket de inte gör denna gång trots allt som hänt. Polisen har de senaste gångerna också bedömt att han är för lugn för att de ska ta med honom till sjukhus. Socialtjänsten säger att polisen kan göra en orosanmälan vilket skulle kunna vara underlag för LPT eller LVM men vad krävs för att de ska göra det?
Jag undrar också vad socialtjänsten har för skyldigheter att kontakta en person som blivit orosanmäld, jag orosanmälde både min mamma och min bror och soc tar inte kontakt med dem trots att jag fortsatt ringa in om uppdateringar. Jag är så villrådig om hur vi kan gå vidare, mamma kan inte längre bo i sin lägenhet då min bror är där samtidigt som hon går dit dagligen tillsammans med något av oss syskon för att titta till honom.

Syster

Kommentarer

Hej!

Din förtvivlan över att inte kunna hjälpa din bror “hörs” mellan raderna och vi förstår att det kan kännas maktlöst. Lagstiftningen är utformad med stor hänsyn till individens integritet och självbestämmande varför det kan i vissa fall vara svårt att hjälpa någon som har en missbruksproblematik. Som anhörig till en vuxen med missbruksproblematik är det svårt att få information från myndigheter då myndigheter enligt sekretesslagstiftning ej kan lämna uppgifter om en enskild individ. Socialtjänsten kan inte berätta om vad som gör att en utredning inleds eller ej eller om det finns skäl för ett omhändertagande enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Uppgifter om huruvida Socialtjänsten tar kontakt med den anmälan gäller kan heller inte lämnas ut.

Problemet när det gäller missbruk är att flera myndigheter är involverade och var och en har olika kriterier som skall uppfyllas när myndigheten skall fatta beslut. Socialtjänsten kan inte tvinga på någon en missbruksbehandling om inte individen själv vill detta, annat än i undantagsfall. För ett tvingande beslut krävs att individens missbruk utgör en allvarlig fara för den själv och/eller andra i sin omgivning. En bedömning om missbruket är så pass allvarligt görs av en läkare inom missbruksvården. Det krävs dessutom att individen inte samtycker till behandlingen eller att samtycket inte är tillförlitligt. Att det inte bedöms tillförlitligt kan bero på att personen flera gånger tidigare uppgett sig samtycka till vård för att därefter bryta samtycket genom att bryta planeringen.

Det stämmer att det är sjukvården som skall fatta ett LPT beslut när individens psykiska tillstånd utgör en akut fara för henne/honom själv eller för någon annan i omgivningen. Det skall tilläggas att LPT är en tvångslag och det skall användas mycket restriktivt, igen med hänsyn till individens integritet. Utifrån det du skriver förstår vi det som att sjukvården inte ansåg att kriterierna för LPT uppfylldes vid det tillfället. Om ni som anhöriga har samtycke av din bror att prata med- och få information av sjukvården (kanske i samband med att han behöver åka in till sjukvården) kan ni uttala oron och även diskutera om inte sjukvården bör göra en anmälan enligt LVM.

I en akut situation råder vi dig att i första hand ringa polisen då de är de enda som kan avbryta en pågående våldsam situation. Polisen gör även en bedömning om din bror skall köras in till psykiatrin för en läkarbedömning. Gällande missbruket råder vi dig att fortsätta anmäla till socialtjänsten.

Det finns även hjälp och stöd till er anhöriga. I Malmö finns tillexempel Öppenvårdshuset Gustav som är biståndslöst, ni behöver inte ett beslut från socialtjänsten. Gå gärna in på Malmö stads hemsida för mer information www.malmo.se

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter