Insatser 18 åring

Mitt numera vuxna barn harden bakgrund med psykisk ohälsa och missbruksproblematik. Neuropsykiatrisk utredning påbörjades men kunde inte göras klar pga missbruket. Hen har haft placeringar på HVB för missbruk respektive beteendeproblematik som avbrytits då sov inte anser att han svarar på behandlingen. Fick efter detta en lgh med kontaktperson ,samt missbruksbehandling när hen fyllde 18 . Soc vill nu återigen avsluta insatsen då hen inte svarar på behandlingen% planen var initialt att hen skulle flytta till föräldrahemmet och mogna på sig lite ( enligt uppgift från kontaktperson). Soc har dock ingen direktkontakt med mig då barnet är myndigt. Vad har soc för skyldigheter i sammanhanget och vilka är mina skyldigheter? Jag upplever att soc inte har någon övergripande syn på problematiken ( psyk ohälsa/ sannolikt ADD/missbruk) utan försöker åtgärda enskilda delar
Tack på förhand

Curre

Kommentarer

Hej!

Vi på Soctanterna kan inte uttala oss i enskilda ärenden. Men vi kan lämna svar och råd utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer.

Vi uppfattar att ditt numera vuxna barn har haft insatser via socialtjänsten p g a missbruk och psykisk ohälsa. Man har erbjudit olika insatser utan önskat resultat. Du skriver att det har planerats att hen skulle flytta till föräldrahemmet för att få mogna, en uppgift som du har fått av kontaktperson.

Du skriver att socialtjänsten inte har en direkt kontakt med dig då ungdomen är myndig. Om tanken är att hen ska flytta till dig är det rimligt att det finns planering tillsammans med dig. Vi föreslår att du tar kontakt med handläggaren i ärendet och ställer frågorna som bekymrar dig. Du har inte rätt att få veta sekretessbelagda uppgifter om ditt numera vuxna barn, men du har rätt att informera om din uppfattning och fråga hur den planering ser ut där du är inblandad. Du kan även prata med ditt barn och be denne lyfta sekretess, och ge fullmakt till att du ska bli informerad. När det är mer än en huvudman inblandad, tex både psykiatri och socialtjänst är det viktigt att det finns samverkan. För att underlätta detta finns möjlighet till SIP, Samordnad Individuell Plan, där gemensamma möten underlättar för den som har insatser från mer än ett håll. Samtidigt skriver du att det inte finns några insatser, men det kan vara bra att veta. Du kan läsa mer här:

https://www.1177.se/Skane/sa-fungerar-varden/sa-samarbetar-vard-och-omso...

Socialtjänsten har skyldighet att hjälpa den som ansöker om stöd, utifrån de lagar och riktlinjer som gäller. Om en person inte ansöker om stöd finns möjlighet att ingripa med tvång, antingen med LVU eller LVM när en person är över 18 år. Det innebär det ska vara allvarlig fara för personens liv och hälsa. Om du har sådan information kan du göra orosanmälan till socialtjänsten.

Det är svårt att hjälpa någon med missbruk om individen inte själv är redo att ta emot hjälp. Det krävs väldigt mycket innan samhället får ingripa med tvång för att vuxna individer ska komma ur missbruk. Som förälder är det en svår situation, att stå bredvid och se sitt barn försämra sina möjligheter i livet. Ibland hjälper det att träffa andra föräldrar i samma situation, eller få råd och stöd för sin egen skull. I Malmö finns öppenvårdshuset Gustav där du som anhörig kan få hjälp, du kan läsa mer här:

https://malmo.se/Oppenvardshuset-Gustav.html

Du som förälder är en viktig person för ditt barn, oavsett om denne blivit myndig eller inte.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor och önskar er allt lycka till!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter