Socanmälan pga skolfrånvaro

Hej!

Jag har ett barn som går i högstadiet som har hög frånvaro pga av astma. Mitt barn får besvär med astma vid sjukdom och vid pollen vilket gör att sjukfrånvaron dessvärre blir hög. Mitt barn vill gärna gå i skolan, trivs med kamraterna och på lektionerna. Som förälder gör jag allt för att mitt barn ska gå till skolan men många dagar går det inte pga sjukdomen. Mitt barn går hos barnspecialistmottagning för Allergi och astma och har intyg om att det ofta blir sjukfrånvaro pga somatisk sjukdom. Skolan har nu gjort en orosanmälan pga frånvaron. Vad har vi att vänta från den utredningen? Har soc handläggarna kunskap om astma och förståelse för hur svårt sjuka vissa kan vara som har det?

Vänligen,
Orolig mamma

Mamma

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att ditt barns astma påverkar hens närvaron i skolan. Att ni har en pågående kontakt med barnspecialistmottagning för Allergi och astma är bra och kan också vara bra för skolan att känna till om dom inte redan vet det.

Skolan har en skyldighet att utreda en elevs frånvaro. Om en elev är borta från skolan ofta eller länge ska skolan utreda orsakerna till frånvaron. Hög frånvaro kan vara en signal om att skolan kan behöva utreda elevens behov av särskilt stöd. Om förutsättningarna för en sådan utredning är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas. I så fall kan det vara bra att slå ihop utredningarna om frånvaro och särskilt stöd till en utredning. och många skolor har som rutin att anmäla hög frånvaro till socialtjänsten. Det kan vara så att skolmiljön behöver anpassas så att den fungerar bättre för ditt barn.

Vad det gäller orosanmälan som gjort till socialtjänsten kommer handläggare att kontakta er för att göra en förhandsbedömning. Förhandsbedömningen görs för att beslut ska kunna tas om en utredning ska inledas eller inte. Om du vet att en orosanmälan är gjord till socialtjänsten kan du ringa handläggaren för att få svar på hur det ser ut i just den kommun som du tillhör.

Hemkommunen ska se till att alla barn som har skolplikt får den utbildning de har rätt till. Om en elev som har skolplikt är borta från skolan ofta eller länge kan elevens hemkommun behöva samordna insatser med samhällsorgan, organisationer eller andra som berörs. Vilken typ av samverkan som behövs måste avgöras i varje enskilt fall beroende på hur de individuella behoven och situationen i övrigt ser ut.

Vi hoppas att du fått svar på dina frågor och att ditt barn får det stöd hen behöver och har rätt till.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter