Frånvaro

Om man har 11%elr 10% procent frånvaro man har varit borta men man var anmäl är det mycket eller inte?

Lina

Kommentarer

Hej!

Om din frånvaro är hög eller inte kan vi tyvärr inte ge ett rakt svar på.

Frånvaro kan ju vara giltig eller ogiltig vilket givetvis bedöms olika.

I Skollag (2010:800) 7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning står det:

19 a § Om en elev har upprepad eller längre frånvaro från den verksamhet som avses i 17 § ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan.

Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 7 § är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas.

När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen.

Om du är orolig för att du har hög frånvaro eller för att inte nå målen i skolan är det bra om du pratar med din mentor eller kuratorn på din skola.

Vänligen

Soctanterna.

Soctanter