Hyra el kontrakt

Hej igen
För att som hastigast ge ett svar betr.2a handskontrakt
Jag har lämnat ett korrekt 2a handskontrakt till Soc.
Det blev så påfrestande att fortsätta i min förra fråga så jag fortsätter här..
Min mamma/ Min hyresvärd avled för snart 2.5 mån sedan och jag har trots att jag nekats hyrespengar ändå ansökt om detta vid mina ansökn. För att kunna betala min hyra har jag använt det ek.bidragetsom skall täcka upp för fritid mbl mat etc plus lokala resor som jag får ca 5100kr/mån då jag nu betalar min hyra direkt till HSB OM 4800kr/mån blir det inte mkt kvar men hyran är ju viktigast, sedan mamma gick bort har jag använt mammas hyresavi o betalat hyran direkt t HSB totalt i 3 mån vilken som tidigare sagts är lägre 4800kr utan el än tidigare ca 6300kr inkl el mm enl mitt 2a handskontrakt
Soc krävde ju en hyresavi att uppvisas så månaden innan mamma dog åkte jag hem t min mor och hämtade hyresavin fr HSB Utställd i mammas namn samt ett belopp om 4800kr bifogade. kopia över hyresavin i min månatliga ansökan ek.bistånd och trots att avin var utställd på mor fick jag bifall på ans.hyreskostn.dock inte belopp enl inlämnat hyreskontrakt men jag behövde inte använda garanti/gemena pengarna
Elen kommer ju separat nu då mamma betalt den tidigare, jag har skickat soc. elräkn.sedan mamma dog men fått avslag, så för 1 vecka sedan stängdes elen av hemma, och jag får inga pengar till hyra alls då dödsboet efter mamma skall betala hyran, så jag får åter använda de 5200kr för fritid mm att betala min hyra med, mitt Internet som enl mitt 2a hands kontrakt ingick i hyresavgiften har jag efter mammas död haft pengar till så det är avstängt , jag blev så ledsen över hela situationen som sådan
Ingen el
Inget Internet
Ingen mbl har sökt hjälp med mbl men inget svar
Inga tänder
Ingen bil längre den var krocksk.ej godkänd besikt samt avställd sedan 3år men jag tvingades skrota bilen då soc menar att de inte beviljar bidrag om jag har kvar bilen, detta trots att bilen var obes o krocka samt anställd
Jag blev så arg o ledsen så jag har skickat min handl ett brev om exakt allt som jag tagit upp här hos Er plus att jag gjort en JO ANMÄLAN mot handl jag är införstådd med att JO inte kan råda bot men för handl.del känns det o för min egen del känns det bättre, jag skrev även att jag avsäger mig henne som handl o att hon i total avsaknad av förståelse och empatiförmåga inte är acceptabel att arbeta som Socialsekr med såpass nära kontakt med personer som i sitt inför soc blottade liv samt med det redan utsatta läge känner sig än mer underlägsna andra personer med fast inkomst och kanhända lever tillsammans med sin partner och därigenom har möjlighet att hjälpas åt ekonomiskt.. Att vara så kränkande och nedlåtande som min handläggare och att 3 v efter mammas död få brev från densamma att jag måste redovisa bouppteckningen inför henne snarast för att undvika att få avslag och därmed oxå förlora rätten till ek bistånd i övrigt
Mamma hade inte ens begravts vid det tillfället, rätten till att få sörja sin mor har jag oxå förlorat tydligen
Jag betalade HSB hyran om 4800kr igår men har nu inte mer än 300kr kvar att leva för i maj månad ingen el jag har heller inget Internet sedan 3 mån som underlättar för mig för att söka de 20 arbeten per månad vilka även måste redovisas med kontakt person samt tel.nr som krävs för att över huvudtaget kunna söka/ev.beviljas ek.bistånd
Kan även tillägga att jag sålt en del begagnade föremål både fr mitt hem samt min mors bohag för att om möjligt dryga ut kassan, dock skall försäljningspriset dekl på ansökan om ek.bistånd som inkomst och därmed minskas biståndet med exakt samma belopp, t ex jag har sålt en kristallskål för 250kr som jag ärligt sätter upp som inkomst i min ansökan om ek.bistånd till soc då dras den summan av på utbetalningen du beviljats, däremot får du ej dekl de 10 % du betalar i kostnad för din försäljnings annons du får inte heller göra avdrag för kostnaden då du införskaffade nämnda objekt, vart tog den logiken vägen??? Än värre förtjänsten som försvann med detta.. Beslutsamheten o tiden det tog för att bestämma sig för att sälja ett kärt objekt var bortkastad
Vore det inte bättre att uppmuntra till försäljning?? Till en viss nivå innan soc gör avdrag o därmed ge bidragstagarna denna positiva syssla

Jag klarar inte mer

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att det är flera saker som hänt under kort tid som gjort din situation svårhanterad.

Det framgår att du inte är nöjd med bedömningen av ditt ärende och har anmält detta till JO. Man kan också vända sig till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). IVO är socialtjänstens tillsynsmyndighet. Dit kan man vända sig om man tycker att ett ärende inte handlagts korrekt.

Vi förstår dina synpunkter på utbetalning av försörjningsstöd. Grundregeln är att man ska ha uttömt alla sina egna resurser, för att bistånd från samhället ska kunna beviljas.

Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

Man har dock alltid rätt att ansöka och anföra särskilda skäl. Individuella bedömning kan göras. Är man inte nöjd med beslutet, finns också möjlighet att överklaga detta.

Vad beträffar byte av handläggare, kan man alltid vända sig till handläggarens chef. Det kan också öppna möjlighet till en diskussion om hur du och handläggare tillsammans kan hitta ett sätt att mötas.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter