Två frågor gällande ekonomi...

Har två frågor som gäller ekonomi.

Börjar med att fråga om det finns någon "riksnorm" som gäller alla kommuner i landet om vilken rätt till ersättning man har då man befinner sig på ett skyddat boende. Finns en fastställd summa som man kan begära? Där jag befinner mig ingår mat och husrum och den socialtjänst som är ansvarig för min placering godkänner ett belopp om 1348:-/månad som skall räcka till "fritid och nöjen", kläder, hygien, telefon. Är det rätt och rimligt beräknat? Jag har ingen möjlighet att få tag på mina egna saker på grund av rådande situation då det finns en hotbild.

Fråga två gäller att jag tillerkänts ett skadestånd efter att jag blev utsatt för en våldtäkt. Då jag saknar egen inkomst anser socialtjänsten att skadeståndet skall räknas som en inkomst och att jag ska använda de pengarna till levnadsomkostnader. Hade jag istället arbetat eller varit sjukskriven med sjukpenning hade skadeståndet kunnat användas till det som jag trott att ett skadestånd är till för: fysiskt och psykiskt lidande, sveda och värk. Att t ex kunna anlita en kris- och traumaterapeut, massage för att lindra min kroniska smärta som försämrats pga våldtäkten mm mm. Jag har tillsvidare valt att inte ansöka om att få skadeståndet utbetalt då jag anser att detta är diskriminering pga att jag är beroende av bidrag i form av försörjningsstöd.

Vore tacksam för svar om det finns några sådana.

Fattiga Sfinxen

Kommentarer

Hej!

Du ställer lite frågor gällande försörjningsstöd vilket vi ska försöka vara behjälpliga med.

Riksnormen för försörjningsstöd bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.

Riksnormen är densamma för alla kommuner i Sverige. Riksnormen tar hänsyn till hur många man är boende i hushållet, om det finns barn samt deras ålder, om man är ensamboende eller sammanboende.

Här är länk till Riksnormen för försörjningsstöd

Riksnormen för försörjningsstöd - Socialstyrelsen

Enligt 4 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) innehåller riksnormen kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon.

Riksnormen grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar. Barn och ungdomsförsäkring medräknas även som en individuell utgiftspost som Konsumentverket beräknar för de barn som ingår i hushållet. Mer information om Konsumentverkets aktuella kostnadsberäkningar finns hos Konsumentverket.

Det finns inte en fastställd summa att begära utan du ansöker om försörjningsstöd hos den socialtjänst du tillhör utifrån var du är folkbokförd. Socialtjänsten kommer att be dig lämna uppgifter på inkomster och utgifter för att vidare utreda om du har rätt till försörjningsstöd eller ej.

Vi kan inte svara i individärenden men du undrar om det är riktigt att du beviljats bistånd till kläder, fritid, hygien och telefon då mat och boende ingår i placeringen.

Vi råder dig att vända dig till din ekonomihandläggare för att gå igenom uträkning och beslut så att det är tydligt för dig.

Din andra fråga som handlar om skadeståndspengar där vi verkligen kan förstå att det kan finnas läkande och behandlande insatser att lägga pengarna på utifrån vad du varit utsatt för.

Ideellt skadestånd ska normalt räknas som en tillgång. Lagstiftaren har uttalat att för att principen för ekonomiskt bistånd ska kunna upprätthållas gentemot de som gör sitt yttersta för att klara sin försörjning kan det inte vara rimligt att tillgångar inte avräknas i sedvanlig utsträckning vid prövningen. Ömmande skäl utgör i sig inte något sakligt skäl för särbehandling. Efter en individuell bedömning kan socialtjänsten göra undantag för t.ex. ideellt skadestånd som den enskilde har fått på grund av att han eller hon varit utsatt för brott och behöver betala kostnader för rehabilitering av fysisk eller psykisk skada.

Vi råder dig där igen att tala med din handläggare för ekonomi för att på så sätt få klarhet och information om uträckningar och din individuella utredning.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter