Fråga

På vilka sätt brukar/ska socialtjänsten arbeta förebyggande och uppsökande?

Undrande

Kommentarer

Hej!

Det är svårt att ge ett enkelt svar på din fråga då det givetvis kan finnas väldigt många olika sätt som socialtjänsten kan arbeta förebyggande på. Det kan också skilja sig åt i de olika kommunerna, då varje kommun ansvarar för att ordna socialtjänsten på det vis den önskar. Det förebyggande arbetet är inte lagstadgat, det vill säga det framgår inte i lagen vilket förebyggande arbete en kommun ska ha. Lagstadgade verksamheter är exempelvis att utreda barn och unga som far illa, missbrukare i behov av hjälp och ekonomiskt bistånd.

Generellt gäller att socialtjänsten ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Detta arbete utför socialnämnden ofta i samverkan med andra aktörer så som skola och polis.

I Malmö finns fältverksamheter ute i områdena och SFU, socialarbetare för ungdomar, som genom uppsökande arbete arbetar med barn och unga. Det finns också en uppsökande verksamhet som riktar sig mot hemlösa och missbrukare som befinner sig i stadens gatumiljöer. I vissa områden arbetar också trygghetsvärdar.

Ett annat sätt kan vara att erbjuda rådgivning och stödsamtal till familjer. I Malmö finns exempelvis Familjens hus där BVC, MVC, öppna förskolan och andra verksamheter samsas och erbjuder stöd och hjälp till föräldrar med små barn. Malmö stad har också en verksamhet som vänder sig till unga och deras familjer där man kan få rådgivande samtal enskilt eller hela familjen tillsammans.

Malmö stad erbjuder också stöd och hjälp till missbrukare och deras anhöriga i form av rådgivning och behandling samt stöd till personer som önskar lämna ett kriminellt liv. Det finns också möjlighet att få hjälp med medling och brottsofferstöd. Utöver detta erbjuder Malmö stad stöd till personer som konsumerar, köper, säljer eller skadar sig med hjälp av sex samt till personer som utsätts för människohandel.

Det förebyggande arbetet kan se ut många olika sätt och det finns säkert verksamheter som vi har missat att ta upp i vårt svar. Om du har ytterligare frågor tänker vi att du får söka mer information på din kommuns hemsida.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter