Adoption

Hej. Jag har 3 barn på lvu. Jag och deras far gick ifrån varandra när barnen blev placerade. Jag blev tillsammans med min underbara och fina sambo efter det. Mina barn som är på lvu, deras far har tyvärr inte den mognad eller vet hur en pappa ska vara. Finns mycket om honom men vill inte ta upp allt här. Men till min fråga, kan min sambo adoptera mina barn trots mina barn är på lvu?

Fundersam mamma

Kommentarer

Hej!

Regler kring adoption finns i 4 kap Föräldrabalken (FB). I detta fallet är det främst 3-4§ som blir aktuella, paragraferna hittar du här.

Barnets bästa är alltid avgörande i frågor som rör adoption. Principen finns lagfäst i 4 kap. 1 § FB och är tillämplig vid adoption av den som är under 18 år. Principen innebär att inga andra intressen ska gå före barnets bästa.

För att få adoptera sin partners barn så måste parterna vara gifta med varandra.

Av 4 kap. 2 § FB framgår att ett barn endast får adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt. Bedömningen av om adoptionen är lämplig, ska göras i varje enskilt fall och samtliga relevanta omständigheter ska beaktas. I paragrafens andra stycke står det att man vid lämplighetsprövningen särskilt ska beakta barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera.

Vid en ansökan om adoption kommer barnens fader även att få yttra sig.

Vi rekommenderar att ta kontakt med en erfaren familjejurist som kan titta närmare och mer noggrant på omständigheterna i er situation.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter