Räknar socialtjänsten ett barns arv som inkomst?

Hej! Min väninnas pojkvän och far till hennes barn har precis gått bort. Hon har försörjningsstöd och är nu orolig för att hennes dotters arv kommer att ses som inkomst. Hon vill spara det åt sin dotter som är tre år på ett separat konto. Vet ni hur de resonerar kring det?

Allt gott!

Hjälpande vän

Kommentarer

Hej!

Du har frågor om arv och hur detta kan påverka möjligheten till försörjningsstöd.

Din fråga är inte helt lätt att besvara då vi inte vet om din väninna var sambo med sin pojkvän när dödsfallet inträffade.

Den lösning som du presenterar med att spara på ett separat konto till sina barn är inte möjligt ur försörjningsstödshänseende om detta är mammans pengar som hon ärvt. Det kommer då räknas som en inkomst och ska då i första hand användas till försörjningen.

Om däremot pengarna är testamenterade till den treåriga dottern och det är meningen att dottern ska få pengarna när hon är myndig så kan en särskild förvaltare tillsättas. En särskild förvaltare har alltså som uppgift att utan inblandning av mamman ta hand om arvet till dess barnet blir vuxet. Det betyder i så fall att mamma inte har tillgång till pengarna och kan inte använda dem till sin och barnets försörjning.

Följande är ett citat ur socialstyrelsens handbok om ekonomiskt bistånd 2013.

”Barns och skolungdomars tillgångar och inkomster av kapital. Vid prövningen av ekonomiskt bistånd har barns tillgångar i en del fall inverkat negativt på föräldrars rätt till ekonomiskt bistånd. Föräldrar har nekats bistånd med hänvisning till barnets tillgångar. Behovet har då ansetts helt eller delvis kunna tillgodoses på annat sätt, eftersom föräldrarna haft möjlighet att förfoga över barnets tillgångar. I förarbetena sägs dock ”När det gäller barns tillgångar, måste först och främst slås fast att barn aldrig är försörjningsskyldiga gentemot sina föräldrar. Däremot kan förekomsten av tillgångar hos ett barn beaktas när det gäller barnets del av försörjningsstödet eller en ansökan om ekonomiskt bistånd som avser barnet. Även här är det dock viktigt att poängtera att det måste göras en individuell bedömning i det enskilda fallet. Enbart det förhållandet att barnets tillgångar är satta under så kallad förmyndarspärr är inte i sig ett hinder för att ta i anspråk barnets tillgångar till barnets behov” (prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. s. 95) Socialnämnden bör kunna räkna av ett barns eller en skolungdoms tillgångar eller inkomster av kapital mot barnets del i familjens kostnader inklusive boendekostnaden (för beräkning av boendekostnad se avsnittet ”Faktisk boendekostnad” s. 7). Barn bör dock kunna ha sparade medel upp till 15 procent av basbeloppet utan att det vid ansökningstillfället påverkar föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd för barnet. Om ett barn har tillgångar som föräldrarna inte kan förfoga över, bör det inte påverka föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd för barnet. Detta gäller till exempel bankmedel som står under överförmyndarens kontroll, om överförmyndaren inte ger sitt samtycke till uttag. Barns tillgångar tillhör alltså barnet. Föräldrar eller förmyndare får bara använda barnets tillgångar till hans eller hennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt, alltså inte till familjens försörjning eller till föräldrarnas egna utgifter. Om barnet har ett sparande i bank med villkor om särskild överförmyndarkontroll, måste överförmyndaren samtycka för att barnet eller föräldrarna ska kunna ta ut pengar därifrån.
Enligt föräldrabalken ska föräldrar eller förmyndare till barn med tillgångar som överstiger åtta basbelopp redovisa hur de förvaltar dessa medel till överförmyndaren varje år. Samma sak gäller för egendom (vanligen gåvor och arv) med villkor om särskild överförmyndarkontroll (13 kap. 2 § FB). Förmyndaren kan bli skadeståndsskyldig om egendomen inte förvaltas på ett vederbörligt sätt (12 kap. 14 § FB).”

För att frågan ska få ett mer korrekt svar tycker vi att ni ska prata med en jurist för att det ska bli helt anpassat efter just din väninnas individuella situation.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter