Samtal med social tjänsten

Social tjänsten där jag bor, har min dotter placerad enligt SOL. Jag har försökt nå social sekreteraren i över 1 månad per telefon, men han återkopplar inte. Jag har lämnat telefonsvar och även skickat sms att jag vill han ska ringa upp men han ringer inte upp. Under tiden har vi dock haft mejl kontakt men jag känner endån jag behöver få till ett samtal med han då vissa saker inte kan diskuteras på mejl.
Enhetschefen sa idag till mig att dom inte behöver besvara telefonsamtal och det inte finns något lagstöd på att dom måste ringa upp / besvara telefonsamtalen.
Är detta kortet? Ja vi har haft kontakt på mejl, men jag behöver ha ett telefon samtal med dom, men dom vägrar. Har dom rätt att göra så och finns det verkligen ett Lagstöd som stödjer detta?

Karla

Kommentarer

Hej,

Det är Förvaltningslagen (FL) som reglerar myndigheternas serviceskyldighet (FLbestämmelser 4-5 §§ FL). Enligt dessa bestämmelser ska varje myndighet lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till enskilda som rör myndighetens verksamhet. Du har med andra ord rätt att få lämna muntliga uppgifter och synpunkter som rör ditt ärende. Beslutande nämnd, dvs socialtjänsten du tillhör kan inte avvisa eller avfärda dig som part när du vill framföra dina synpunkter vid besök eller per telefon. Du som är part i ett ärende har rätt att få tala med någon som kan ta emot dina synpunkter. Du kan välja hur du vill lämna informationen och jag tolkar det som, att du önskar att göra det per telefon. Lagen ger däremot inte dig som part någon rätt att få tala med en viss bestämd person hos nämnd, tex den eller de personer som är beslutsfattare i ärendet eller att kräva ett formellt sammanträde. Det är nämndens sak att avgöra hur det ska gå till när någon vill lämna uppgifter muntligt och i och med att du kunnat prata med enhetschefen i telefon har dina synpunkter kunnat framföras enligt bestämmelserna.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter