Fråga

Hej, hur snabbt efter att det inkommit en orosanmälan får jag som vårdnadshavare reda på detta?

Orolig

Kommentarer

Hej!

11 kap socialtjänstlagen reglerar handläggning av ärenden:

“1a § Förhandsbedömning

När en anmälan enligt 1 § rör barn eller unga ska socialnämnden genast göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. En sådan bedömning ska dokumenteras.
Beslut att inleda eller inte inleda utredning ska, om det inte finns synnerliga skäl, fattas inom fjorton dagar efter det att anmälan har kommit in. Ett sådant beslut behöver dock inte fattas om det redan pågår en utredning om det barn eller den unge som anmälan avser.”

Socialtjänsten har att handlägga ärenden skyndsamt. Du bör därför kontaktas av socialtjänsten inom fjorton dagar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter