LVU, umgängesresor, vem betalar?

Mitt barn bor 17 mil bort.

I vanliga fall om barnet åker mellan båda föräldrarna över stora avstånd så bidrar båda till kostnaderna. Men vad gäller då vid LVU, då socialnämnden har tagit över allt ansvar för barnet, och föräldrar tillsammans med socialsekreteraren har bedömt att barnets bästa är att föräldrarna till en början träffar barnet i familjehemmet? Är det olika från kommun till kommun hur man löser detta eller finns det någon bestämmelse nationellt? Hur gör ni i Malmö? Vi bor inte där...

I Socialstyrelsens publikation "Placerade barn och unga" på sidan 196 står det följande:

"Möjligheterna att ge ekonomiskt stöd för umgängesresor, utifrån barns och ungas behov av kontakten med föräldrarna, får inte styras av hur socialnämndens verksamhet är organiserad."

Vad sjutsingen innebär det sista?

För Dig Gör Jag Allt

Kommentarer

Hej!

Det finns inte någon nationell bestämmelse om vem som ska stå för umgängeskostnad om ett barn blir omhändertaget enligt LVU och placeras utanför hemmet.

Malmö Stad betalar normalt inte för umgängesresor när ett barn är placerat utanför hemmet. Däremot kan förälder som inte själv har inkomster för sin försörjning ansöka om umgängesresor när de ansöker som försörjningsstöd. Umgängesresor som är planerade med barnets handläggare godkänns som utgift.

Generellt kan man säga att det är en individuell prövning som gäller även när det gäller umgängesresor till barn som är LVU-placerade utanför hemmet. Det är barnets behov av umgänge som ska styra. Socialtjänsten ska verka för att umgänge ska vara möjligt och försöka se till att umgänget kommer till stånd.

Vi tolkar Socialstyrelsens publikation som att det inte får vara socialtjänstens organisatoriska verksamhet som styr för att ett umgänge ska komma till stånd, utan det är barnets behov som ska styra umgänget.

Vi hänvisar dig att vända dig till ansvarig handläggare om det råder svårigheter med kostnaden för umgänge.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter