Krav

Hej . Kan man kräva att en utomstående myndighet kollar igenom socialen utredning? Mycket fel finns i deras utredning för inget av det som skrivits har vi förklarat så noga vi kan/minns och även försvarat.
Har ett pågående lvu ärende. Där vi som föräldrar inte får någon information om vad som blivit så mycket bättre sedan lvu ärende start trots att vi kräver det så är det som att tala med en vägg. Kraven som ställdes för att bli skulle upphöra har vi gjort sedan länge. Dock så verkar vårat barn vara på väg i felrikting. Barnet bor inte hos oss utan hos en fosterfamilj. Är ingen idé att vända sig till Ivo dom skickar bara standard svar tillbaka.

Vetgiri

Kommentarer

Hej!

Att uppleva brist på information kan leda till både oro och spekulationer vilket inte är bra för någon.

Ni skriver att ni har ett barn som är omhändertagen enligt LVU, Lagen om vård av unga. Vidare beskriver ni att målen som sattes för er föräldrar är uppfyllda, men att ert barns utveckling verkar gå i fel riktning. Vi hoppas att vi uppfattat det rätt.

När socialtjänsten ansöker om att ett barn ska omhändertas enligt LVU är det förvaltningsrätten som bestämmer om ansökan ska fastslås eller inte. Vid tillfället tilldelas juridiska ombud både till barnet samt vårdnadshavare som ska föra deras talan i rätten.

Om förvaltningsrätten fastlår omhändertagandet ska det omprövas av socialnämnden var 6:e månad, där både barnet och vårdnadshavare har rätt att föra sin talan till socialnämnden om det är så att någon part inte är enig med socialtjänstens förslag till tex fortsatt vård enligt LVU.

Under utredningstiden ska det finnas utredningsplaner som beskriver vad som ska utredas för att det ska vara tydligt för alla berörda vad som utreds, när, hur och var.

När socialtjänstens utredning är färdigställd och insatser beviljats ska det även finnas en målbeskrivning om vad som ska vara uppfyllt för att vården ska upphöra.

Ni skriver att för er del som föräldrar är det uppfyllt, men inte om det är det för ert barn.

Vi råder er att prata med ansvarig handläggare om upplevelsen om bristen på information. Även att prata om möjligheten att föra er talan om ni vill vid omprövningen till fortsatt vård.

Om ni inte anser att ni blir hörda eller får information trots att ni efterfrågat det av handläggare, kan ni vända er till handläggarens chef. Vi förstår det som att ni redan varit i kontakt med IVO, Inspektionen för vård och omsorg men tycker inte att ni blivit hjälpta av det.

Om det inte längre finns kriterier som talar för att tvångsvården ska fortsätta, ska det upphöra och eventuellt vid behov fortsätta med frivilliga insatser.

Vi hoppas att ni har fått svar och råd av vårt svar!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter