Återfall

Hej,
Jag har haft missbruksproblematik i flera år då jag även haft socbidrag.
Nu har jag börjat arbetsträna, med socbidrag.
Men tagit ett återfall, Kan soc verkligen ha rätt att avslå min ansökan,
Enär alkoholism är en sjukdom?
Iallafall är det ju inte konstruktivt, Då jag kommer bli hemlös!
Då blir dom aldrig av med mej!

Vänligen
Trött klient

Trött klient

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att det är en svår situation du hamnat i. Att dagligen kämpa för att avhålla dig från droger. Om du har tagit ett återfall som påverkar din planering så att du inte kan fullfölja din arbetsträning har socialtjänsten rätt att avslå din ansökan. Möjligheten finns att göra en nödansökan avseende exempelvis hyra, el och uppehälle.

När man har fått ett beslut som man inte är nöjd med, kan man alltid överklaga beslutet. Överklagan lämnar du till socialtjänsten där du fått avslaget. I överklagan ska det framgå vilket beslut du överklagar och varför du överklagar beslutet. Nämn där omständigheter kring din situation som talar för att socialtjänsten ska ompröva sitt beslut. Du får också beskriva det akuta i din situation.

Vet du inte hur du ska överklaga eller formulera överklagan kan socialtjänsten hjälpa dig med råd och anvisningar. Överklagan ska lämnas in inom tre veckor från det du fått besked om avslag på din ansökan.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter