Ekonomiskt bistånd till äldre

Hej, min fråga gäller personer som fortsätter att arbeta heltid efter 65 år fyllda och som blir arbetslösa. Jag förstår att de då må ansöka om att få pensionsutbetalningar. Jag undrar om de är berättigade till ekonomiskt bistånd enligt SoL under tiden från de blir arbetslösa och fram tills dess pensionsutbetalningarna börjar komma, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt?

Mackan

Kommentarer

Hej!

Generellt sett har en person som fyllt 65 år inte rätt till ekonomiskt bistånd om man blir arbetslös. Men om en person står utan inkomst fram tills pensionen betalas kan man ha rätt till förskott av förmån. Med det menas att personen kan bli beviljad ekonomiskt bistånd med återkrav i väntan på att pensionsutbetalningen har kommit igång.

Man har alltid rätt att göra en ansökan om ekonomiskt bistånd om man inte kan försörja sig. Vid en ansökan gör socialtjänsten en individuell bedömning om rätten till bistånd föreligger.

Om pensionen är låg kan man ansöka om äldreförsörjningsstöd. Men även där görs en individuell prövning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter