Soc.tjänsten - ett skämt???

Elev - utan pers.nummer sedan 5 år, boende med mamma som är här illegalt.
Elev kan lämnas ensam i flera dagar, får klara sig själv utan pengar.
Flera orosanmälningar från skolan, men ingenting görs.
Kan man anmäla socialtjänsten? Det är inte första gången detta händer?
Hur ska man lotsa en 15åring i detta som känner sig sviken av hela vuxenvärlden?

Orolig lärare

Kommentarer

Hej!

Det kan vara frustrerande som skolpersonal att inte få återkoppling på den oro som en anmält. Det är bra att du vänder dig till oss med din fråga!

Socialtjänsten har ett ansvar för alla barn i den kommun som barnet vistas i oavsett om barnet har ett fullständigt personnummer eller inte. Efter det beslutar socialtjänsten om utredning ska inledas eller ej. Som anmälare får man ingen återkoppling vilket kan kännas frustrerande och man kan uppleva att socialtjänsten inte gör något.

Om du är missnöjd med hur socialtjänsten i din kommun sköter ärendet med denna ungdom kan du vända dig till IVO, inspektionen för vård och omsorg som är den tillsynsmyndighet som finns för socialtjänstens område. De tittar då på om socialtjänsten har handlagt ärendet rättssäkert för den enskilde.

IVO, Inspektion för Vård och Omsorg, hittar du via länken nedan.
https://www.ivo.se/

Vänligen

Soctanterna

Soctanter