Underhåll när barnet bor på skyddat boende med mamma

Hej !
Åker barnet och mamman in på skyddat boende.Behöver då inte pappan betala underhåll till barnet?

Vems ansvar är det att se till att det görs?

Med hopp om svar och är tacksam

Mamma w

Kommentarer

Hej!

Vi uppfattar det som att du undrar om fadern till barnet inte längre behöver betala underhåll till barnet om mamman och barnet placeras på ett skyddat boende.

Föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tiden. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. I kostnaderna för barnets underhåll ska föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga (7 kap. 1 § FB). Föräldrarna har således ett gemensamt ansvar för barnets försörjning. Vårdnadshavaren ska se till att barnet får de bidrag som det har rätt till (exempelvis underhållsstöd, underhållsbidrag och barnbidrag). En förälder kan uppfylla sin försörjningsskyldighet genom att ha barnet boende hos sig eller genom att betala underhållsbidrag. Den förälder som barnet inte varaktigt bor hos ska betala underhållsbidrag. Detta gäller såväl när föräldrarna har gemensam vårdnad som vid ensam vårdnad (7 kap. 2 § FB). Storleken på underhållsbidraget räknas ut enligt särskilda beräkningsgrunder som tar hänsyn till föräldrarnas inkomster och vissa fasta utgifter. Hur beräkningen ska göras framgår av 7 kap. 1, 3 – 4 §§ FB. Underhållsbidraget kan fastställas i ett avtal mellan föräldrarna eller i en dom (7 kap. 2 § FB). Ett fastställt underhållsbidrag till barn anpassas en gång om året till ändringar i penningvärdet. Försäkringskassan fastställer det procenttal med vilket underhållsbidragen ska ändras (1 § förordning (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag).

Sammanfattningsvis påverkar inte barnets boendesituation (att barnet ska bo på skyddat boende) barnets rätt till underhållsstöd. Om fadern vägrar betala det kan modern vända sig till Försäkringskassan och ansöka om underhållsstöd för barnet. Försäkringskassan kan då fatta beslut om att betala ut underhållstöd till barnet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter