Bidragsbrott

Jag har fått beslut gällande återkrav och ska betala tillbaka massa pengar. En bidragsbrottsutredning har gjorts och det kom fram att jag fått för mycket pengar gällande hyra. Jag är inte nöjd och vill överklaga beslutet. Men de säger att detta inte går? Jag får antingen betala tillbak frivilligt eller så går det till Förvaltningsrätten. Vad har jag för rättigheter? Stämmer det att jag inte kan överklaga när jag tycker det är fel?

Malmö

Kommentarer

Hej!

I de flesta fall är de beslut som fattas av socialtjänst överklagningsbara men när det gäller beslut om återkrav för felaktigt utbetalt ekonomiskt bistånd finns inte den möjligheten. Alltså är det precis så som du säger att du inte kan överklaga just detta beslut.

Enligt Socialtjänstlagen 9 kap. 1 § har socialnämnden rätt att återkräva felaktigt bistånd med för högt belopp om det beror på:

Oriktiga uppgifter

Underlåtenhet att lämna uppgifter

På annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1§ utgetts obehörigen eller med högt belopp.

Enligt Socialstyrelsen gäller återbetalningsskyldigheten även om felaktiga uppgifter lämnades oavsiktligt.

Socialnämnden ska genomföra en utredning som ligger till grund för beslut om återkrav. När en socialnämnd har konstaterat att det finns skäl för återkrav har den enskilde, precis som du säger, möjlighet att betala summan enligt återkravet. Om återkravet inte betalas kan socialnämnden besluta om att väcka ersättningstalan i förvaltningsrätten.

Du efterfrågar råd gällande dina rättigheter i situationen du befinner dig i och förhoppningsvis har du fått lite mer klarhet.

Vänligen,
Soctanterna

Soctanter