Inget umgänge på tre år - modern vägrar allt umgänge med hänvisning till sekretessmarkeringen

Hej, i vårt fall hade domen om gemensam vårdnad och upptrappat umgänge vunnit laga kraft i början på 2020. Sedan dess (likaså under vårdnadstvistens gång) hade modern vägrat allt umgänge med hänvisning till hennes och barnets sekretessmarkering som hon hade beviljats trots den rådande domen och sedan processens start.

I domen står det tydligt att det inte föreligger någon konkret fara.

Umgåsen hade nämligen ej lyckats hitta exakt den rätta tidpunkten för lämning och hämtning som är angiven i domen. Med den motiveringen kan ej verkställigheten lämnas in enligt insatta jurister.

Interimistiska beslut har inte heller blivit verkställda. Umgåsen hade konstaterad ”ovilja” hos barnet under en lång rad försök mellan förhandlingarna.

Modern vägrar samtidigt samarbeta, svara på frågor om barnet som är i tidig skolålder och på annat sätt förbiser sina plikter som vårdnadshavare.

Hade vågad hoppas under denna tid att modern skulle komma svänga i frågan då bla domen anger att fortsatt gemensam vårdnad och umgänge med bägge föräldrar är bästa för det aktuella fallet.

Detta hade tyvärr ej skett. Samtliga förslag på lösningar hade blivit obesvarade helt.

Enligt Familjerättsutredningen hade dem flyttad till en annan kommun. Barnets folkbokföring hade ändrats. Barnet har inte heller fått träffa sina släktingar på faderns sida eller vänner sedan detta urartade.

Hur kan man dra igång ett umgänge i detta läge och på annat sätt kunna medverka i barnets liv? Ser Ni detta beteende som egenmäktighet med barn? Polismyndigheten hänvisar vid sådana ärenden till Socialnämnden och allmän domstol.

Eftersom det är inte mitt juridiska ombud som bestämmer i frågan och det är inte hen som isolerar barnet från familjen är det allra vanligaste rådet som jag hittills fått från Era kollegor att ”kontakta ditt ombud” undanbes, tack.

Har kontakten med denne regelbundet.

Vet att det finns fler oroliga föräldrar och även själar som brinner för barnrättigheter därute som hade velat ta reda på vad som kan göras ifall TR domen inte följs av ena parten med hänvisning till formalia och bla plikten som ligger på boendeföräldern att motivera barnet till umgänget med den andre föräldern förbises.

Frågan borde vara värd att besvaras med tanke på bla att Barnkonventionen hade nyligen blivit till lag från årskiftet som ett sätt att styrka barnperspektivet och barnets bästa för varje unge som bla drabbats av vårdnadstvist.

Med vänligaste hälsningar

Aron

Kommentarer

Hej!

Vi uppfattar att din fråga har en familjerättslig karaktär. Vi kan aldrig uttala oss i enskilda ärenden då vi inte har insyn i det utredningsmaterial och den information som föranlett utredning/beslut/insats. Vi kan av den anledningen aldrig heller uttala oss om det är frågan om brott. Vi kommer därför enbart lämna generell information utifrån gällande lagstiftning.

Gällande moderns och barnets sekretessmarkering är det Skatteverket som fattar beslut i frågan. Oavsett vad domstolen fattar för beslut i vårdnad/boende/umgängesfråga. Skatteverkets bedömning bygger på information som leder till bedömningen att personen riskerar fara illa om inte hen får skyddade uppgifter.

Regler om föräldraskap och vårdnad regleras i Föräldrabalken (FB). Barn har alltid rätt att få träffa sina föräldrar, det finns stadgat i FB 6kap 5§ att ett barn har rätt att få umgås och träffa den förälder som han eller hon inte bor med. Umgängesrätten är en rätt för barnet, inte för föräldern. Föräldrarna ska gemensamt verka för att barnets behov av umgänge med föräldern tillgodoses (6:15 st 2 FB). Formen för umgänget kan variera, t.ex. föräldern och barnet kan träffa varandra eller ha kontakt på annat sätt. Vid alla beslut om umgänge som föräldrarna tar ska barnets bästa stå i centrum (6:2 a FB). Vid bedömningen av vad som anses vara bäst för barnet ska man ta hänsyn till bl.a. barnets behov av god och nära kontakt med båda föräldrarna och barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.
Barnet har ingen plikt att träffa sin förälder och en förälder kan inte kräva att umgås med sitt barn. En förälder som vill umgås med sitt barn kan dock väcka talan om detta vid domstolen och begära att domstolen ska besluta om umgänge (6:15 a FB). Rättens avgörande ska grundas på vad som anses vara bäst för barnet. Vad som är "bäst" för barnet går inte att ge något entydigt svar på utan det måste göras en bedömning i varje enskilt fall. Det innebär att det ibland är bäst för barnet att umgås med den andra föräldern, och ibland inte.

Du skriver att det i Tingsrättens bedömning ansågs det att det bästa för barnet var att ha umgänge med båda föräldrarna. Frågan rör sig då egentligen om verkställigheten av det beslut som Tingsrätten har tagit. Du skriver att familjerätten inte hade kunnat hitta någon som kunde sköta överlämningarna vid exakta tidpunkten som angavs i domen. Vi tolkar det som att familjerätten fick i uppdrag att hitta och tillsätta en kontaktperson för att möjliggöra verkställigheten av beslutet. Domstolen kan besluta om villkor för umgänget om det behövs för att det ska fungera väl utifrån barnets behov. Sådana föreskrifter kan ha en negativ effekt på umgänget, men de kan ändå vara nödvändiga för att ett umgänge ska kunna komma till stånd. Föreskrifterna kan till exempel handla om att ett umgängesstöd förordnas i samband med umgänge. Det kan handla om vilken tid och på vilken plats umgänget ska påbörjas och avslutas, att umgänge bara får ske på en viss plats eller att umgänge bara får utövas i Sverige.

Socialnämnden har att utgå från att vad domstol har förordnat står i överensstämmelse med vad som är det bästa för barnet och socialnämnden ska medverka till att en förälder, som av domstol har tillerkänts rätt till umgänge, får möjlighet att utöva denna rätt. Det kan endast i rena undantagssituationer godtas att socialnämnden åsidosätter ett beslut om umgängesrätt som fattas av domstol.

Men bakgrund av ovanstående måste vi ändå hänvisa dig till dit ombud som kan driva frågan tillbaka till Tingsrätten och hitta andra sätt/tidpunkt för överlämningen eftersom det inte är möjligt att verkställa beslutet. Ditt ombud har inte något beslutsmandat men att driva umgängesfrågan utifrån de givna förutsättningarna och få till stånd en förändring i umgängesupplägg så att verkställigheten skall möjliggöras. Ibland kan det ta lite tid för familjerätten att anordna med kontaktperson vid överlämningen men umgänget kan som ovan framkommer ske på annat sätt såsom telefon eller videosamtal.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter