Ek. Bistånd för barnen

Hej.
Kan en person få avslag på ansökan om ekonomisk bistånd för sina barn som hen har på halvtid p g a att de bor i annan kommun?
Var hittas det underlag (lagrum, allmänna råd eller föreskrift) som avslaget får/kan baseras på?

Kunskap

Kommentarer

Hej !

Du har frågor kring vistelsebegreppet. När det gäller ansökan om ekonomiskt bistånd generellt för barn ska detta ansökas om på socialtjänsten i den kommun där de är folkbokförda. Detta gäller oftast insatser/bistånd till barn. När det gäller ekonomiskt bistånd är det förälderns ekonomi som ska utredas för att se om du är berättigad till försörjningsstöd. I beslutet ska det också framgå vilka skäl beslutet grundar sig på. Vi råder dig att kontakta din handläggare för att få information om vad som specifikt gäller för ditt ärende.

Vi kan inte uttala oss i enskilda ärenden men du har alltid rätt att ansöka och få din sak prövad. Besluten är också möjliga att överklaga till Förvaltningsrätten.

Efter att din överklagan har inkommit till socialtjänsten så gör din socialsekreterare en bedömning om det finns skäl att ändra beslutet. Om avslagsbeslutet står fast skickar socialtjänsten vidare din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ditt ärende och fattar ett beslut. Vi länkar till Förvaltningsrättens hemsida om du vill veta mer om hur processen går till gällande din överklagan:
https://www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se/

Om du är missnöjd med eller anser det finns brister i handläggningen av ditt ärende råder vi dig att ta kontakt med din socialsekreterares chef för att ge dina synpunkter och/eller klagomål. Du kan även vända dig till IVO (inspektionen för vård och omsorg), vi länkar till IVOs hemsida om du vill veta mer om deras arbete:
https://www.ivo.se/for-privatpersoner/klaga-pa-socialtjansten/

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter