Mobilanvändning under LVU

Får socialtjänsten begränsa min lillebrors kontakt med mig och sina kompisar via mobilen under LVU i jourhem.

Alfredo

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att din lillebror är omhändertagen enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) och är placerad i ett jourhem.

Enligt 14 § LVU (Lagen om vård av unga) får socialnämnden om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vård enligt denna lag

besluta hur den unges umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar som har umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal ska utövas, eller

besluta att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare.

Oavsett om vården är frivillig eller genomförs med stöd av LVU är utgångspunkten att en god och bibehållen relation mellan barn och föräldrar ska eftersträvas. Socialtjänsten ska så långt det är möjligt och lämpligt involvera föräldrar, syskon och övrigt nätverk i barnets eller den unges liv. Att uppmärksamma barnets eller den unges behov av kontakt med föräldrar, syskon och andra närstående är en viktig del i att följa vården.

Föräldrar/vårdnadshavare har rätt att begränsa sitt barns kontakter via mobilen om de anser att kontakterna är olämpliga eller skadliga för barnet.

Vid ett tvångsomhändertagande övergår ansvaret för barnet från föräldrarna till socialnämnden.

Socialtjänsten kan i samråd med familjehemmet begränsa den placerades kontakter med närstående/nätverk om det anses påverka vården negativt.

Vården följs upp regelbundet. I denna uppföljning är umgänget med föräldrar och nätverk en viktig fråga.

Vänligen

soctanterna

Soctanter