frågor om socialarbetare kompetens

Hej
Jag skulle ställa till er några frågor om socialarbetare kompetens och skyldighet inom barnskyddsnämnden.

1. Har socialarbetare befogenhet att inleda utredning utan att meddela familj?
2.Har socialarbetare rättighet att hålla utredningen öppet i 18 månader utan meddela familj?
3.Har socialarbetare påstå, efter 18 månader, att utredningen är inte färdig ställd och inte veta orsaken till den och ta ingen ansvar för händelsen?
4.Har socialarbetare rättighet informera familj att ärendet avslutas pga stöd insatser inte krävs längre, men vid utlämningen av journalen till en annan kommun, en annan barnskyddsnämnden, skriva i beslutet att ärendet avslutas pga familjens flytt.
5. Vem i barnskyddsnämnden har ansvar för felaktiga noteringar i dokumentation som blev upptäckta efter 2 år?
6. Har socialarbetare skyldighet att ändra, rätta till felnoteringar och utfärda ny bedömning ?

Irina

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du har ett flertal frågor gällande socialtjänstens arbete vilket vi ska försöka besvara utifrån ett generellt perspektiv. Det utifrån att vi inte kan kommentera individärenden.

1. Delegationen kan se olika ut på olika arbetsplatser och kommuner vem som har befogenhet att inleda utredning. I vissa fall inleds utredning direkt som vid brott mot barn, barn som bevittnat våld mm. Det kan även vara så att utredning inleds efter bedömning i förhandsbedömning. Anledningen till att socialtjänsten inleder utredning är för att bedömning görs att socialtjänsten behöver vidare utreda barnets behov av socialtjänstens insatser. Vårdnadshavare och barn är delaktiga i utredning och informeras om att bedömning gjorts om att utredning är inledd.

2. En utredning ska vara färdigställd inom 4 månader. I vissa fall kan socialtjänsten ansöka om förlängd utredningstid.

3.Utredningen ska vara färdigställd inom 4 mån om det inte ansökts om förlängd utredningstid. Vi kan inte besvara den frågan mer än så, och råder dig att vända dig till ansvarig utredare alternativt dennes chef.

4. Socialtjänsten kan komma fram till att ärendet avslutas då det inte finns behov av insatser längre. Dock skriver du att socialtjänsten dokumenterat att ärendet avslutats pga flytt. Vi kan inte besvara individärenden och råder dig vända dig vidare till ansvarig socialtjänst. Frågan väcker tankar om det är så att behovet inte längre finns samt att ni flyttat?

5. Om det upptäcks felaktigheter i dokumentationen kan du vända dig till ansvarig socialtjänst i första hand. Du kan även vända dig till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg vid klagomål och om du vill anmäla felaktigheter. IVO är socialtjänstens tillsynsnämnd. För kontaktuppgifter följ länk nedan.

www.ivo.se

6. Vi förstår inte riktigt din fråga. Om det gäller en färdigställd utredning och du som vårdnadshavare vill göra tillägg eller ändra uppgifter i utredning, kan du inkomma med skriftligt tillägg som tillförs utredningen. Vad gäller bedömningar, görs löpande bedömningar under en utredning. Bedömningen kan ändra sig över tid. Vid en färdigställd utredning ändras inget, om det inkommer ny oro vilket föranleder utredning eller insatser inleds ny utredning.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter