Offentlighetsprincipen

Har jag som klient rätt att begära ut akter, handlingar och dokument som berör mig och enbart mig i enlighet med offentlighetsprincipen?

Om så är fallet och detta inte hörsammas skall anmälan upprättas till socialstyrelsen eller J-O?

Allmänfrågande

Kommentarer

Hej!

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att begära ut handlingar från myndighet. Offentlighets- och sekretesslagen reglerar vilka uppgifter som får begäras ut. Du kan läsa mer i OSL 26 kap 1 § vad gäller socialtjänsten. När du begär ut handlingar ska du få information ifall du inte kommer att få ut några handlingar, alternativt att innehållet är maskerat på grund av sekretess, så kallad menprövning.

Menprövning innebär att myndigheten ska pröva om det är till men för den som ärendet berör om uppgifterna lämnas ut. Om du inte får ut handlingar alternativt att de är maskerade ska du få ett beslut på detta, detta beslut har du rätt att få prövat i domstol. I det beslut du får ska då finnas en besvärshänvisning där det står hur du går tillväga.

IVO är den myndighet som granskar socialtjänstens arbete, dit kan du skicka klagomål på att du anser att bemötandet är felaktigt.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter