Villkor för fullt ekonomiskt bistånd under rådrumstid

Jag har förstått det så att om en biståndstagare har en oskäligt hög hyra kan socialtjänsten ge honom en rådsrumstid för att hitta en billigare bostad. Kammarrätten i Jönköping har i dom den 23 april 2021 i mål 2042-20, s. 7, konstaterat att i en sådan situation kan en kommun inte kräva att den enskilde ska söka bostad utanför kommungränsen för att vara berättigad till fullt ekonomiskt bistånd.
Mot denna bakgrund vore jag tacksam för svar på följande fråga:
Kan socialtjänsten i malmö kräva att den enskilde under rådrumstiden söker bostad även utanför kommungränsen för att vara berättigad till fullt ekonomiskt bistånd?

Frågevis

Kommentarer

Hej!

Det är en jätteintressant fråga du ställer. Domen som du hänvisar till gäller en enskild individ i en annan kommun än Malmö.

Om man som biståndstagare i Malmö stad får beslut om rådrum avseende hyra förväntas det att man som enskild gör vad man kan för att ordna en billigare bostad under tiden för rådrum. Enligt Malmö stads vägledningsdokument avseende ekonomiskt bistånd gällande rådrum ska personen som fått beslut om rådrum uppmanas att söka bostad över hela Skåne. Rådrummet ges för att biståndstagaren ska ha en möjlighet att sänka sin boendekostnad inom en viss tid.

Om man inte ordnar en lägre bostadskostnad efter rådrumstiden riskerar man att få avslag på den del som överstiger högsta godtagbara hyra.

När det gäller ekonomiskt bistånd görs alltid en individuell bedömning. Om du inte är nöjd med det beslut som fattats har du alltid möjlighet att överklaga till Förvaltningsrätten och få din sak prövad.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter