Min son

Hur får man hem mitt barn? De har gjort fel på socialen och allting. Vill att mitt barn ska hem till mig och bo hos mig? Jag klarar av att ta hand om mitt barn! Tycker inte om att han ska bo i familjehem.

Orolig mamma

Kommentarer

Hej!

Uppgifterna du lämnar i din skrivelse är knapphändiga men vi ska försöka svara så gott det går utifrån det som framkommer. Förstår utifrån det du skriver att du är missnöjd med socialtjänstens agerande gällande ditt barn. Av vad du skriver så uppfattas att du inte samtycker till att ditt barn är placerat i ett familjehem, varför man kan utgå från att ditt barn inte är frivilligt placerat utan är placerat med stöd av LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).

LVU upphör först när vårdbehovet inte längre finns. Om vården enligt LVU har satts in på grund av brister i hemförhållandena, ska socialtjänsten ta ställning till om vården ska upphöra var sjätte månad. Socialtjänstens ställningstaganden kan i detta fall inte överklagas.

Vård enligt LVU kan omprövas om vårdnadshavaren begär det och det kan göras när som helst. En begäran om att vården ska upphöra innebär att det uppkommer ett förvaltningsrättsligt ärende som ska utredas och avgöras genom ett formellt beslut. En utredning som inleds av denna orsak kallas hemtagningsutredning. Om socialnämnden efter denna utredning beslutar om fortsatt vård med stöd av lagen, så kan ett sådant beslut överklagas till förvaltningsrätten enligt 41 § LVU, och då kan du yrka på att vården ska upphöra.

Rådet som ges är dock att du kontaktar din ordinarie socialtjänst utifrån att det är de som har hand om ditt barns ärende. Även om du har en del kritik riktad mot dem är ändå det bästa för ditt barn att det finns ett samarbete mellan dig och socialtjänsten. Om du är missnöjd med dina handläggare kan du alltid kontakta deras chef.

Om du är missnöjd med socialtjänstens arbete kan du alltid framföra klagomål till IVO (inspektionen för vård och omsorg).

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter