Adoption

Hejsan. Jag har mina barn på lvu men jag undrar om det finns möjlighet att min sambo som är deras bonus pappa kan adoptera dom trots dom har lvu?

Fundersam mamma

Kommentarer

Hej!

När det gäller frågor om adoption så regleras det i Föräldrabalken och i alla frågor som rör adoption så ska barnets bästa ges störst vikt. Med andra ord så ska det beslut som barnet mår bäst av när det gäller adoptionsfrågor fattas. Ett barn får endast adopteras om det med beaktande av alla omständigheter kring barnet är lämpligt. Vid bedömningen om en adoption är lämplig ska barnets behov av en adoption samt den sökandes lämplighet att adoptera beaktas.

Innan en adoption kan ske ska barnet få information och ges möjligheter att framföra sina åsikter som rör adoptionen. Har ett barn även fyllt 12 år får denne endast adopteras om denne samtycker till det.

Ett barn får inte adopteras utan samtycke från båda vårdnadshavare. Om den ena föräldern ej är vårdnadshavare kan en adoption ske utan dennes samtycke.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter