Swish lån

Hej, brukar få låna ca 500kr i månaden i omgångar genom swish, har alltid redovisat på bankutdraget lån respetive återbetalning av lån från respektive person..

Nu helt plötsligt sågs det som inkomst och hon menar att hon gjort fel förut.

Kan det verkligen stämma?

Ladybugg

Kommentarer

Hej!

Ja, alla inkomster, även lån räknas som inkomster. Socialtjänsten bekostar inga lån, varför du verkar ha fått rätt information. Nedan kan du läsa mer om detta;

Regler om försörjningsstöd återfinns i Socialtjänstlagen (SoL) 4 kapitlet, se här 4 kap 1§ stadgar bl.a. följande. ”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.” Detta innebär att sökanden först måste använda sina egna ekonomiska tillgångar innan ekonomiskt bistånd blir aktuellt och detta inkluderar banktillgodohavanden, i princip oavsett varifrån pengarna på bankkontot kommer. 4 kap 3§ anger de utgifter som försörjningsstödet avser att täcka, bl.a. kostnader för livsmedel, kläder och boende. Bistånd utgår som huvudregel däremot inte till betalning av den enskildes skulder. Den enskilde har alltså rätt till försörjningsstöd då denna inte på något annat sätt kan ordna sin försörjning.

Socialnämnden tar i sin bedömning hänsyn till samtliga tillgångar som sökanden har, även pengar som kommer från privata lån.

Socialnämndens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, enligt SoL 16 kap 3§, se här .

Vänligen

Soctanter

Soctanter