Frånta mina pengar från olycksfallsförsäkring,socialen.

Kan socialen ta mina pengar som jag fått från Folksam för olycksfallsförsäkring,,jag bröt armen??

Orolig

Kommentarer

Hej!

Socialstyrelsen har gett ut riktlinjer för försörjningsstöd där de bland annat beskriver vad som ingår i försörjningsstöd och även vad som socialstyrelsen anser inte bör räknas som inkomst. Socialstyrelsen skriver ”bör” då det är upp till varje kommun att fatta beslut om kommunen ska följa socialstyrelsens rekommendationer eller inte.

Nedan är några utdrag ur socialstyrelsens skrift om försörjningsstöd.

”När socialnämnden gör en bedömning av om den enskilde kan tillgodose sitt behov genom egna tillgångar, bör nämnden endast beakta sådana tillgångar som den enskilde faktiskt kan förfoga över eller få tillgång till.
Tillgångar som inte bör påverka rätten till ekonomiskt bistånd är t.ex.
– pensionsförsäkringar som inte kan återköpas,
– bankmedel som inte går att ta ut på grund av villkor i ett gåvobrev eller testamente eller
– fast egendom som inte kan överlåtas på grund av en bestämmelse i ett gåvobrev eller testamente”.
”Vissa faktiska inkomster bör socialnämnden dock i regel inte räkna med. Sådana inkomster är t.ex.
– ersättning för merkostnader till följd av funktionsnedsättning,
– ersättning för omkostnader i samband med ett åtagande, t.ex. familjehemsersättningens omkostnadsdel,
– försäkringsersättningar som den enskilde får för att kompensera ekonomiska förluster och som inte utgör ersättning för inkomstförlust,
– skadestånd som den enskilde får för att kompensera ekonomiska förluster och som inte utgör ersättning för inkomstförlust,
– stipendier och fondmedel som är avsedda för ett visst ändamål, t.ex. en resa eller
– extra tillägg till studiestöd.

Du kan läsa mer på nedanstående länk om försörjningsstöd om du har för avsikt att överklaga beslutet där finns även annan information som kan vara bra att känna till.

https://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand

Hoppas vi har kunnat ge dig lite hjälp för dig att hitta vad som gäller när du ansöker om försörjningsstöd.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter