Barnsamtal

Vilken ålder är opassande för barnsamtal efter orosanmälan? Pratar soc med ett barn som är 3 år t.ex. när en anmälan inkommer/under utredningens gång? Är det något speciellt soc ska tänka på gällande barnsamtal vid den åldern, t.ex. hur samtalet ska ske och vad som ska tas upp?

Frågaråtminsyster

Kommentarer

Hej!

Det finns inga speciella regler kring hur gamla barn ska vara för att delta i ett barnsamtal. Lagen säger att man i alla utredningar ska samtala med barn. Om man inte har barnsamtal ska man ange skälen till varför man väljer att inte ha dessa samtal.

Alla barn är olika och känner olika inför att delta i ett barnsamtal. Socialtjänsten tar alltid barnets ålder och mognad i beaktning. Alla barn har rätt att komma till tals och ska ges möjlighet att vara delaktiga.

I Socialstyrelsens rekommendationer kan du läsa mer om hur barnutredningar ska genomföras då barnens bästa ska beaktas. Där ingår att samtala med barn för att barnens upplevelser och tankar kring deras liv och eventuella behov av stöd ska vägas in i utredningen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter