Barnärende

Ett barn som är tre år har blivit orosanmäld, polisen bedömer att pappan har använt droger.

Kan soc ta kontakt med polisen för att fråga om test har gjorts och i så fall om testet visar hög drogkonsumtion?

Får/kan soc prata med barnet som är så litet enskilt? I så fall hur förs samtalet?

Pappan har ensamvårdnad. Får kontakt tas med mamman utan pappans samtycke?

AB

Kommentarer

Hej!

Polisen har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de misstänker eller får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. När anmälan inkommer till socialtjänsten görs bedömning om utredning ska inledas på barnet eller ej.

Om en förälder missbrukar droger kan socialtjänsten inhämta den information som de anser behövs för att kunna bedöma om barnet/föräldern har behov av eventuella insatser och att barnet bor under trygga och säkra former.

Socialtjänsten kan prata/ träffa barn enskilt utan vårdnadshavarens samtycke. Hur barnsamtalen genomförs kan variera beroende på situationen. Regeln är att samtalen ska planeras och genomföras på bästa möjliga sätt utifrån barnet.

Det kan finnas speciella skäl att kontakta en förälder som inte är vårdnadshavare varför vi råder dig att kontakta handläggaren i ärendet för att få korrekta svar gällande ditt specifika ärende.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter