Fond- och stipendiemedel ger avdrag på försörjningsstödet

Jag har erhållit fondmedel för rekreation och resa från en fond som riktar sig till mindre bemedlade kvinnor för att de ska ha möjlighet att genomföra en mindre resa eller utflykt. Jag är långtidssjukskriven och har en mycket svår ekonomisk situation på grund av att jag uppbär försörjningsstöd. Jag har tydligt uppgett att fondmedlen ska användas till tåg- och bussresor för att kunna hälsa på min släkt och familj som jag har på annan ort.

I SOSFS 2013:1 finns formuleringen att fondmedel inte bör räknas in i beräkningen av månadens inkomster och gäller "stipendier och fondmedel som är avsedda för ett visst ändamål, t.ex.en resa".

T o m exemplet om en resa finns alltså i riktlinjerna och ändå överväger nu socialtjänsten i min kommun att anse att pengarna är en inkomst och att syftet med fondmedlen inte är tillräckligt tydligt. Det är en synnerligen godtycklig bedömning och bedömningen av vilken typ av fondmedel som inte ska räknas som inkomst och vilka fondmedel som räknas som inkomst baseras helt på hur kommunen tolkar riktlinjerna.

Finns det någonstans tydligare specificerat vilka fondmedel som inte ska räknas som inkomst? Jag känner redan till att en överklagan kan göras men handläggningen av en sådan kan ta lång tid och jag tvingas då under den tiden ligga ute med de fondmedel som var avsedda för ett visst ändamål.

Socialtjänsterna tar pengar både av den som fått fondmedlen och indirekt av fonden och stiftelsen som beviljat fondmedlen. Att ni inte värnar den enskilde utan istället kommunernas budget och att hålla er egen rygg fri är känt sedan länge men att systemet till det är rättsosäkert genom att samma typ av fall med samma förutsättningar bedöms olika beroende på kommun och handläggare är bortom all moral och etik.

Erika

Kommentarer

Hej!
Vi ska göra vårt bästa för att svara på dina frågor. Vi kan dock inte uttala oss i enskilda ärenden.
Oavsett om du har fått fonder som gåva eller inte är det en realiserbar tillgång och räknas därefter som inkomst. Denna information står vanligtvis skriftligen i brev eller på ansökan.
Vi råder dig att diskutera med din handläggare kring de medel du fått från en fond avseende resa om det verkligen skall räknas som inkomst, för som du riktigt säger bör som regel inte sådana medel räknas som inkomst enligt Socialstyrelsen. Din handläggare bör kunna motivera sitt ställningstagande och beslut om denne avräknar dessa pengar från ditt ekonomiska bistånd.
Socialsekreterare har att följa de regler och förordningar som gäller.
Normen för försörjningsstöd fastställs av politiker och inte av enskilda handläggare.
Om du är missnöjd med beslutet kan du alltid överklaga till Förvaltningsrätten.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter