Flytt

Hej!
Jag har nu sökt om ”möbelbidrag” och har inte alls fattat vilken summa det rör sig om, jag har inte sökt 1 och 1 sak utan sagt att jag rakt av behöver rubbet. Vad kan jag förvänta mig lite kort? Utan att bli hänvisad till någon länk etc? :) mvh!

Förnamnefternamnhehe

Kommentarer

Hej!

Det går inte att svara på vad du kan förvänta dig vid ansökan om bistånd till möbelbidrag. Vid ansökan om bistånd görs alltid en individuell bedömning.
Enligt Malmö stads vägledning inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd gäller följande:
“Hemutrustning kan beviljas under förutsättning att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt och inom rimlig tid. För personer som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet hänvisas till bosättningslån via Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till behövlig hemutrustning vid bosättning, om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan t.ex. vara att bostaden är ett led i en rehabilitering, den enskilde saknar möjligheter att förbättra sin ekonomi, den enskilde endast kan förbättra sin ekonomi på mycket lång sikt eller den enskilde omgående behöver flytta till en annan bostad till följd av att han eller hon är eller har varit utsatt för våld eller andra övergrepp av närstående eller för något annat brott.

Vid ansökan om bistånd till hemutrustning ska den enskilde uppmanas att specificera vilka saker ansökan avser samt att lämna prisuppgifter. En skälighetsbedömning görs utifrån den enskildes behov i förhållande till de prisuppgifter som råder på lågprisvaruhus och på andrahandsmarknaden. Bistånd till hel hemutrustning kan utgå med högst 10 000 kr för en ensamstående person.”

Vi råder dig att prata med din handläggare om vad som gäller i just ditt fall.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter