Redovisning av bankmedel

Vid ansökan om försörjningsstöd begär socialtjänsten ibland att man ska lämna in en översikt över samtliga bankkonton samt rörelserna på dessa konton ett visst antal månader tillbaka. Kan socialtjänsten, i syfte att kontrollera huruvida det finns konton även i andra banker än de uppgivna, kräva att den som ansöker om bistånd ska inhämta intyg från andra svenska banker om eventuella konton där?

Frågande

Kommentarer

Hej!

Vid en prövning av en ansökan om försörjningsstöd har socialnämnden att ta ställning till i första hand om den enskilde är i behov av stöd och hjälp och om behovet kan tillgodoses på annat sätt än genom bistånd. För att kunna göra en sådan prövning måste socialnämnden i sin utredning skaffa sig en helhetsbild över den enskildes ekonomiska situation. Eftersom socialtjänstens verksamhet bygger på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet ska alla insatser utformas och genomföras tillsammans med den enskilde. Vilka utredningsåtgärder som behöver vidtas och hur uppgifterna ska inhämtas bör därför bestämmas i samråd mellan handläggaren och den sökande. Det är givetvis endast uppgifter som är relevanta i det enskilda ärendet som ska begäras in.

Svaret på din fråga är att socialtjänsten kan begära in intyg från andra svenska banker. Uppgifterna kan behövas om socialtjänstens utredning om rätten till bistånd ska kunna fullföljas.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter